Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Naturvårdsverkets förslag är ett hot mot den fordonshistoriska rörelsen!

Göran Schüsseleder från Motorhistoriska Riksförbundets kansli delar ut flygblad på Stockholm Cruising i sambant med Wheels Nats den 4 augusti. Närmare bestämt 2 000! Bild: Anders Engberg.

SIDAN UPPDATERAS LÖPANDE!


Obs! 19 juni 2013: Miljöminister Lena Ek ger rakt svar om skrotbilsutredningen!


Det är många so­m har kontaktat Motorhistoriska Riksförbundet angående Naturvårdsverkets redovisning "Uttjänta bilar och miljön". Här finns nämligen åtgärdsförslag som kan göra den fordonshistoriska kulturgärningen brottslig. Naturvårdsverkets förslag har inte bara upprört vanligt folk, utan även våra folkvalda! Riksdagspolitikernas synpunkter finns att läsa i motionerna som samlats här.
 

Utredningen ligger på Miljödepartementets bord och därmed ytterst hos Regeringen. Departementet har fått synpunkter från både organisationer och privatpersoner.

Detta har hänt

Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken samt föreslå åtgärder för att uppnå målen för producentansvaret och förbättra efterlevnaden av reglerna. Bland åtgärderna finns förslag som i värsta fall skulle kunna innebära att det kan bli brottsligt att ta emot och demontera en bil för att kunna återanvä­nda reservdelar. Anledningen är att kommunerna idag inte kan skilja på yrkesmässig verksamhet och ren hobbyverksamhet.Motorhistoriska Riksförbundet bevakar denna och övriga frågor i Naturvårdsverkets redovisning mycket noga och förstår allvaret och de risker detta innebär för den fordonshistoriska rörelsen. Dialog förs med politiker och representanter för berörda myndigheter samt Miljödepartementet som i höst beräknas ta beslut. Förslagen får inte godkännas i sin nuvarande utformning och Naturvårdsverket bör öppet redovisa vad illegal bilskrotning står för samt utreda konsekvenserna av förslaget.

Motorhistoriska Riksförbundet träffade den 5 september 2012 representanter för Naturvårdsverket angående utredningen. Dessa var Helen Lindqvist, handläggare och huvudansvarig för utredningen, samt ytterligare två representanter för verket. Vid mötet fick Motorhistoriska Riksförbundet möjlighet att närmare beskriva förbundets verksamhet och hur dess medlemmar arbetar för att bevara det fordonshistoriska kulturarvet. Samtidigt fick Naturvårdsverket tillfälle att redogöra för avsikten med förslagen.
 

Utredningen genomfördes efter att Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att titta på hur uttjänta bilar hanteras. Naturvårdsverket har haft mail- och telefonkontakter med kommuner som säger sig ha problem med illegala bilskrotningsverksamheter, samt genomfört en enkätundersökning riktad mot kommuner och länsstyrelser. Resultatet av undersökningen menar Naturvårdsverket visar på stora problem med bilskrotningsverksamheter som inte följer gällande regelverk, dvs inte är auktoriserade. Det handlar om bilskrotning i större skala som bryter mot gällande miljölagstiftning. Tillsynsmyndigheter och åklagarmyndigheter har idag svårigheter att lagföra dessa verksamheter med stöd i befintliga lagar.
 

Vid mötet tydliggjorde Naturvårdsverket att den fordonshistoriska rörelsen inte ska drabbas. Det är enbart de illegala bilskrotningsverksamheterna man vill komma åt med de förslag som lagts fram i utredningen, inte den kulturvårdande insats som MHRF:s medlemmar ägnar sig åt. MHRF upplever dock att det fortfarande finns flera orsaker till oro. Naturvårdsverket står fast vid sin utredning och man tycker fortfarande att förslaget är bra i syfte att komma åt storskalig, illegal bilskrotningsverksamhet. Naturvårdsverket håller dock med om att de kunde ha beskrivit tydligare i rapporten att avsikten inte var att slå ner på den fordonshistoriska rörelsen, för att undvika missförstånd. Vi kan också konstatera att det finns oklarheter om vad begreppet bilskrotning innebär ur juridisk synvinkel. MHRF ser alltså fortfarande problem, eftersom utredningen redan är inlämnad och enligt Naturvårdsverket formellt inte kan ändas.Ett folkligt uppror har spridit sig över landet, bland annat via Facebook (med över *15 800 medlemmar!) och en webbaserad protestlista (på väg mot *15 500 underskrifter!). Dessutom har skriftliga protestlistor med hundratals namnteckningar skickats till Motorhistoriska Riksförbundets kansli. Tack Mats-Einar Jakobsson för ditt arbete med detta!


Det har dock inte bara varit ett folkligt uppror kring Naturvårdsverkets förslag, utan även ett bland våra folkvalda politiker. Deras synpunkter finns att läsa i motionerna som samlats här.
* siffrorna är från måndagen den 17 juni 2013

Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF


På bilden ovan delar Göran Schüsseleder från Motorhistoriska Riksförbundets kansli ut flygblad på Stockholm Cruising i samband med Wheels Nats den 4 augusti. Närmare bestämt 2 000!
Bild: Anders Engberg.

Totalt har Motorhistoriska Riksförbundet delat ut 5 000 flygblad sedan sommaren. Vill du också sprida kunskap om det hotet som vårt kulturarbete står inför kan du skriva ut egna flygblad/affischer genom att klicka på löpsedeln nedan.LÄS MER I FAKTARUTAN INTILL!


 

Vilka är berörda av förslaget?

Motorhistoriska Riksförbundet företräder ägare av historiska fordon och det är på deras uppdrag vi agerar. Men hotet är givetvis inte bara riktat mot oss utan berör alla grenar på bilfordonshobbyns trädkrona i Sverige. Det är privatpersoner som med hjärtat och av helt legitima skäl ägnar sig åt bland annat:

 • Historiska bilarna, 30 år och äldre i eller när originalutförandet
 • Historiska fordon uppbyggda av delar från flera fordon  
 • Amatörbyggda bilar oavsett årsmodell
 • Modifierade/ombyggda fordon, exempelvis:
  - Custom-bilar
  - Hot rods
  - Performance
  - Epa- och A-traktorer
 • Tävlingsverksamhet, exempelvis:
  - Folkrace

  - Rallycross

  - Rally

  - Bana

  - Drifting

  - Ljud


Många är direkt beroende av tillgång på delar och därigenom reservdelsfordon oavsett om dessa klassas som uttjänta, fordonsvrak eller är i bästa möjliga skick. Det gäller för övrigt oavsett om det rör sig om en hobbybil eller en bil för dagligt bruk.

Denna återanvändning borde rimligen både uppmuntras och premieras av Naturvårdsverket.Varför är Motorhistoriska Riksförbundet kritiska?

Naturvårdsverkets föreslår:

- att det görs straffbart att obehörigen ta emot uttjänta bilar, dvs avfall

- ordet yrkesmässigt tas bort i bilskrotningsförordningen


Förslaget läggs trots att:

 1. Illegal bilskrotning är inte definierad

 2. Eventuell omfattning av denna är inte beskriven

 3. Kommunernas, 34 stycken, upplevda svårigheter är inte exemplifierade

 4. Det framkommer inte när de 34 kommunerna hade dessa upplevelser

 5. Vad verket anser vara hobbyverksamhet klargörs inte

 6. Mot legal bilskrotning ställs enbart hobbyverksamheten

 7. Rapporten saknar konsekvensutredning och således framkommer varken nyttan eller möjliga negativa konsekvenser.Trots alla dessa uppenbara brister väljer Naturvårdsverket att presentera en lösning. I sin argumentation framförs;

”Åtskilliga kommuner har (...) svårt att bevisa vad som är att anse som en ”yrkesmässig verksamhet” och ren hobbyverksamhet.”

”I många fall hävdar personen att det inte rör sig om yrkesmässig verksamhet, trots att ett stort antal bilar finns på platsen och/eller att det pågått under en lång tid.”


”Det är naturligtvis lagligt att byta olja på sin bil, byta delar osv. Däremot är det inte lagligt att skrota sin bil.”


”Det finns alltså ingen öppning för att någon form av bilskrotning ska ske privat.”


”De som sysslar med bilar som hobbyverksamhet får aldrig skrota sin bil hemma.”


Av dessa skäl anser Naturvårdsverket att kopplingen till ”yrkesmässig” inte är relevant. Att Naturvårdsverket just i bilskrotningsförordningen anser att begreppet inte är relevant är anmärkningsvärt då just yrkesmässigt återkommer i förordningar och föreskrifter rörande alla andra aktörer avseende just avfall.

Som framgår av citaten återkommer hela tiden den enskilde, en privatperson i hobbyverksamhet, som motpol till dagens auktoriserade bilskrotare. Ingenstans finns den illegale parten omnämnd. De, om de nu existerar, som skrotar bilar illegalt gör detta givetvis inte privat hemma som hobby. Den som har fordon som hobby äger inte sällan just ett stort antal fordon, något fler än normalhushållet, dvs 3, 4 eller fler (vad som är ett stort antal framgår ej av redovisningen) och givetvis bedrivs hobbyverksamheten under lång tid, oftast en hel livstid!Naturvårdsverkets slutsats förvånar;


”Naturligtvis är det lätt att dra slutsatsen att en ökad tillsyn vore bra för att komma till rätta med illegal bilskrotning. Problemet är att dessa verksamheter inte alltid är kända av tillsynsmyndigheten”

”All bilskrotning ska ske på auktoriserade bilskrotar, och det finns därför inget behov av att skilja på yrkesmässigt eller ej yrkesmässigt.”


Här skriver Naturvårdsverket att problemet med dessa verksamheter inte är kända och att en ökad tillsyn inte kommer tillrätta med detta. Att exkludera ordet yrkesmässig i en förordning lär knappast bidra till att illegal verksamhet synliggörs. Den som bedriver illegal verksamhet lever ju på att åsidosätta lagen – det är ju själva affärsidén. Därmed lär endast ärliga Lena vara den enda som får stå till svars när hon för gott önskar avregistrera den Austin Seven från 1936 som hennes far en gång i tiden lätt demonterade som reservdelsfordon till sitt projekt och sålde de delar han själv inte hade nytta av. Därtill påstås att all bilskrotning ska ske på auktoriserade bilskrotar. MHRF känner inte till någon sådan absolut tvingande lag/förordning eller föreskrift och undrar därför på vilken grund Naturvårdsverket återkommande upprepar detta som varande ett faktum.

Likheterna mellan den folkrörelse som fordonshobbyn utgör och landets auktoriserade bilskrotar är slående även om resultatet väsentligen skiljer sig åt.

Genom att ta hand om bilar i högst varierande skick och restaurera fordon återanvänder och återvinner folkrörelsen bilarna. Det som inte går att återanvända lämnas in. Därmed kan enskilda fordon helt upphöra att existera men har å andra sidan bidragit till att ett eller flera andra fordon fortsatt kan bevaras.

Det vore naivt att tro att bilskrotningsbranschen skulle ha möjligheter och resurser att ta tillvara och distribuera delar till den fordonshistoriska rörelsen. Det finns inga ekonomiska incitament till detta då mängden enskilda delar är alltför vittomfattande. Däremot kan och bör branschen vara en naturlig källa för den som söker begagnade delar till sitt bruksfordon.

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

Läs mer:


SCROLLA NED FÖR ATT LÄSA
SENASTE NYTT I MEDIA!


Naturvårdsverket svarar oroade motorklubbar i Hälsingland på deras uttalande "Bilar och miljön";

Stockholm den 13 augusti

Hej,
Det som finns med som förslag i rapporten från oss när det gäller denna del, handlar om att underlätta för tillsynsmyndigheten att komma tillrätta med illegala bilskrotar. De övriga delarna som finns med, t.ex. att begränsa antal bilar osv. har vi valt att inte lägga som förslag. De finns med i rapporten som olika tänkbara alternativ för att komma tillrätta med bl.a. bilmålvakter, men vi bedömde att dessa i så fall behöver utredas vidare, om de skulle vara intressanta. Vi har också framhållit att det är viktigt att ta tillvara olika aktörers intressen (som t.ex. veteranbilsägare) om man skulle välja att gå vidare med förslagen. Avsikten har alltså aldrig varit att begränsa möjligheten att ta delar från fordon eller att meka med bilar, äga flera bilar osv.


Jag tycker att det är positivt att ni framför era tankar till regeringen, så att alla synpunkter framkommer. Rapporten var ute på remiss förra sommaren, då också en del av dessa synpunkter framfördes.


Hör gärna av dig igen om du har fler eller andra frågor kring rapporten!


Vänliga hälsningar,

HELEN LINDQVIST


NATURVÅRDSVERKET

Avdelningen för genomförande

Sektionen för avfall och kemikalier


BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 010-698 13 25
FAX: 08-20 29 25

INTERNET: www.naturvardsverket.seNaturvårdsverkets redovisning
finns att hämta här.

Motorhistoriska Riksförbundets svar till Miljödepartementet finns att läsa här.

Motorhistoriska Riksförbundets svarskrivelse efter möte med Miljödepartementet finns att läsa här.

Folkligt uppror och protestlista,
läs mer här.

Löpsedeln/flygbladet (intill) kan hämtas här (utskrivbar!).

Uppmärksamhet i media


Möre Cruisers rasar mot nytt skrotningsförslag
Östran.se, 25/3

(Ledare) Vid styret (...) objekt som kvalificerar mig som svartskrotare om myndigheternas idiotiska förslag går igenom. (...)
Classic Motor nr 2 (tidningen), 21/1


2012

(Ledare) Stolligheter!

Classic Motor nr 12 (tidningen), 23/11

(Ledare) Vid styret (...) Gör din röst hörd! (...)
Classic Motor nr 10 (tidningen), 20/9

(Ledare) Stolligheter!
Classic Motor nr 12 (tidningen), 23/11


(Ledare) Vi är på agendan
Wheels Magazin nr 13 (tidningen), 9/11


Möte med MHRF
Americar Magazine nr 3 (tidningen), 22/10


Hösten är här - det ser svart ut
Classic Motor nr 11 (tidningen), 17/10

Nytt regelförslag
Östergötland - Sveriges Radio
, 16/10

Har politiken vaknat?
Vintage/Auto Motor Sport
, 12/10

Sista motionen med gänget
Aktuellt i Politiken
, 11/10

(Debattinlägg) "Kriminalisera inte veteranbilshobbyn"
Klassiker nr 9
, 8/10

SFRO för kamp mot skrotningsförslaget
Bilsport nr 21 (tidningen), 4/10


Protestera mot skrotbilsförslaget
Classic Motor
, 24/9

Ett hot mot en hel bransch
Vimmerby Tidning
, 24/9

(Ledare) Imponerande kraftsamling
Klassiker nr 8 (tidningen), 20/9


Skrotbilsutredningen - vad händer nu?
Klassiker nr 8 (
tidningen), 20/9

(Ledare) Vid styret (...) Gör din röst hörd!
Classic Motor nr 10 (tidningen), 20/9


(Ledare) Är skrothotet över? Nej!
Wheels Magazin nr 11 (
tidningen), 15/9


Miljöförslag hot mot motorhobbyn
Vi Bilägare
, 14/9

"Poker" slåss för Motorsverige
Di.se, 13/9


Skrotförslag inget hot mot bilsamlare
Mariestadstidningen
(tidningen), 13/9


Wallenberg upp till kamp för motorhobbyn
Realtid.se, 13/9


Debatt: En kriminalisering av vårt kulturarv
Expressen, 13/9


(Bilälskare startade uppror)
Uppror mot skrotförslag

Mitt i (Haninge), 4/9


Motorkrönika: Lyhördhet hade dämpat fiaskot
Svenska Dagbladet, 31/8

­

Riedl: skrota förslaget
Västerbottens Folkblad, 23/8

­

Veteranvrede mot myndighet
Kristianstadsbladet, 23/8

­

Håller inte på med skrotning
Västerbottens Folkblad, 23/8

­

Motorfolket rasar mot lagändring
Västerbottens Folkblad, 23/8

­

Nätstorm mot förslag om skrotning
Västerbottens-Kuriren, 22/8

­

Döden för bilhobbyn
Norrländska Socialdemokraten, 21/8
­


YouTube-klipp:
(...) En bilentusiast från Haninge gör sitt yttersta att stoppa förslaget (...)

SVT - ABC, 21/8
­


Lagförslag oroar bilentusiaster
TV4 Play, 17/8
­


Lagförslag om skrotbilar oroar motorveteraner
Sveriges Radio - P4 Hela Sverige, 17/8
­


Lagförslag om skrotbilar oroar motorveteraner
Sveriges Radio - P4 Västmanland, 16/8
­


(Opinion) Skrota skrotbilsförslaget!
Allehanda, 15/8
­


Uttjänta bilar
sbf.se - Svenska Bilsport Förbundet, 14/8
­


Veteranbilar
Sveriges Radio - Studio Ett, 14/8
­


Skrotbilsförslaget slår mot bilentusiaster
Allehanda (Örnsköldsvik), 13/8
­


"De kan fortsätta med sin h­obby"­
Länstidningen Östersund, 13/8­


Ny rapport upprör hobbymekare
Länstidningen Östersund, 13/8


(Kommentar till Ledare 8/8) Tokigheterna måste stoppas!
BLT Sydöstran, 13/8


Hobbyrenovering kan bli olaglig
Allehanda (Härnösand), 12/8

SHRA tar ställning mot skrotbilsförslaget
Allehanda (Örnsköldsvik), 12/8


Otydliga regler väcker ont blod
Helahälsingland.se - Hudiksvalls Tidning, 9/8


Meka med bilen kan bli olagligt
TTELA, 8/8


(Ledare) Hotet mot hobbybilarna
BLT Sydöstran, 8/8­


Arga motorälskare Naturvårdsverkets kritiserade förslag kan dräpa deras klubb
Länstidningen Södertälje, 4/8


Naturvårdsverkets förslag är ett hot mot den fordonshistoriska rörelsen!
sfro.com - Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, 3/8


Bilentusiaster oroade för ny skrotbilslag
Sveriges Radio: Sjuhärad, 3/8


Ny lag om skrotbilar oroar
Sveriges Radio: Skaraborg, 2/8


Bilentusiaster oroade för ny skrotbilslag
Nyheter P4 Väst, 2/8


Hårdare tag mot illegala bilskrotar
Missnöje bland mekarna: ”Förslaget dödar vår hobby”

Hallandsposten (
tidningen), 1/8


Lagförslag kan göra bilmekande olagligt
Dala-Demokraten, 1/8


Ny lag kan göra hobbymeck olaglig
Dalarnas Tidningar, 1/8


Skrotbilar kan bli olagliga
Norrtelje Tidning, 1/8


(Ledare) Värdefulla skrotbilar
Nostalgia nr 9 (
tidningen), 1/8


Naturvårdsverkets förslag ett hot mot bilhobbyn
svmc.se - Sveriges MotorCyklister/SMC, 31/7


(Ledare) Tillbaka i nyhetspulsen
Länstidningen Södertälje, 31/7


EPA-bygge kan bli olagligt
Östernärkebladet, 31/7


(Ledare)  Skrota planerna, inte veteranbilarna
SvD - Svenska Dagbladet, 30/7


Kan drabbas av nya bilförbudet
Gotlands Tidningar - Helagotland.se, 29/7


Hobby kan bli olaglig
Nerikes Allehanda, 27/7


Förslag på lag slår hårt mot bilentusiaster
Bilsport nr 16 (
tidningen), 26/7


"Min hobby blir olaglig med deras förslag"
Norrköpings Tidningar, 26/7


(Ledare) Skrota förslaget
Norrköpings Tidningar, 26/7


Bilentusiaster upprörs av nytt regelförslag
Norrbottens Kuriren, 25/7


"Inte varit tillräckligt tydliga"
Norrbottens Kuriren, 25/7


(Ledare) Brottsplats villatomten
Classic Motor nr 8 (
tidningen), 24/7


(Ledare) Mycket regn och värmande skåningar
Wheels Magazine nr 9 (
tidningen), 24/7


Bilmek kan bli olagligt
Länstidningen Södertälje, 23/7


Här är förslaget som hotar motorhobbyn
Expressen, 23/7


Protester mot bilskrotningen
Värmlands Folkblad, 20/7


Mekare hotas bli olagliga
Helahälsingland.se, 20/7


Nya hot mot bilhobbyn
ACCS - American Car Club, 16/7


Hot mot entusiastbilar
Kungliga Automobilklubben KAK.se, 12/7


­Skrotförslag kan göra bilhobby olaglig
Södermanlands Nyheter, 7/7


(Ledare) Staten och kapitalet
Power Magazine nr 4 (
tidningen), 5/7


MHRF svarar Naturvårdsverket
Klassiker.se, 1/7


(Ledare) Naturvårdsverkets förslag hotar vår historia
Klassiker nr 6 (
tidningen), 26/6


(Ledare)

Wheels Magazine nr 8 (
tidningen), 19/6


(Ledare) Goda och dåliga nyheter
Nostalgia nr 2 (
tidningen), 1/2


På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?