Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Motorhistoriska Riksförbundets remissvar

2016

Införandet av EU-direktiv 2014/45/EU - föreskrifter om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnar
MHRF svarade Transportstyrelsen 2016-12-09: TSF 2016:64 samt bilaga


MHRF förslår bland annat:
 

 • att fordon med allvarliga brister ska underkännas och fordon utan eller med enkla brister ska godkännas
 • att nuvarande EU-direktivs 30-årsregel konsekvent införs och att hänvisningen till år 1960 enligt äldre EU-direktiv utgår
 • att var annan årsbesiktning för fordon äldre än 30 år bibehålls och omfattar fler fordonsslag samt att motorcykel 50 år och äldre liksom bil och släpvagnar som dras av bilar och som är 50 år och äldre undantas från kravet på periodisk kontrollbesiktning
 • att begreppet fordonsidentifieringsnummer används i kommande föreskrifter istället för föreslagna identifieringsmärkning
 • ett förenklat förfarande vid rättelse av uppgifter i VTR 

Underlag:I direktiv 2014/47/EU föreskrivs om kunskaps- och kompetenskrav på dem som utför flygande inspektion. Transportstyrelsen förslag är att kraven skärpts och att de ska vara lika som för besiktningstekniker som genomför kontrollbesiktningar.
MHRF svarade Transportstyrelsen 2016-12-09: TSF 2016:68 samt bilaga


MHRF förslår bland annat:

 • att kompetens och utbildning ska helt enkelt vara lika för de olika formerna av fordonsgodkännanden
 • att en försiktighetsprincip införs
 • att annan kontroll genom polisman även ska omfattas av kompetensprövning
 • att inte underkänna fordon som bör godkännas 

Underlag:I samband införlivandet av direktiv 2014/47/EU om flygande inspektion har transportstyrelsen tagit med förslag till förtydliganden om föreläggande av kontroll- respektive registreringsbesiktning kan var aktuellt
MHRF svarade Transportstyrelsen 2016-12-09: TSF 2016:65 samt bilaga


MHRF förslår bland annat:

 • att en försiktighetsprincip införs
 • att fordon med allvarliga brister ska underkännas och fordon utan eller med enkla brister ska godkännas
 • transportstyrelsen förtydligar vilka ändringar på ett fordon som kan godkännas
 • krav att polismyndigheten ska rapporterna när ärenden avskrivs 

Underlag:


Förslag till föreskrift om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet
MHRF svarade Transportstyrelsen 2016-09-13: TSF 2016:59 och fick 2016-12-12 ett svar som kan läsas här.

MHRF gör i sitt remissvar en framställan om att Transportstyrelsen ska eftersträva förenkling i sitt föreskriftsarbete, i föreskrifterna spegla de krav som gällde när fordonet konstruerades/togs i bruk, likabehandla transportslagen när det gäller ideella föreningar och motsvarande sammanslutningar som förvaltar kulturhistoriska värden samt etablera kontakt med lämplig expertinstans inom vägtrafikområdet för bedömning av just kulturhistoriska värden.


Underlag:


Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13
MHRF svarade Kulturdepartementet 2016-07-08: Ku2016/00504/D

MHRF framför sin syn på utredningen och framhåller behovet av samrådsförfaranden med det civila samhällets organisationer, att stat kommun och landsting ska utveckla metoder för dialog och kunskapsuppbyggnad samt att alla förslag som rör offentlig styrning och uppföljning av föreningsverksamhet är negativa och inskränker föreningsfriheten.


Underlag:


Ny museipolitik - Museiutredningen 2014/2015
MHRF svarade Kulturdepartementet 2016-03-22: Ku2015/02515/KL

MHRF framför till Kulturdepartementet sin syn på museiutredningen och framhåller särskilt vikten av att en ny museilag inte ska definiera vad som är ett museum samt att det tydligt ska framgå att ideella krafter inte ska omfattas.


Underlag:

Riksantikvarieämbetet rapport om översyn av regelverket för kulturföremål
MHRF svarade Kulturdepartementet 2016-03-07: Ku2015/02403/KL

MHRF framför till Kulturdepartementet sin syn ålder- och värdegränser för tillståndsplikt avseende historiska fordon och redogör för komplexiteten avseende denna typ av kulturföremål.


Underlag:Utredning, TSG 2015-1382, om införlivande av EU:s besiktningspaket
MHRF svarade Näringsdepartementet 2016-02-12: N2015/07635/MRT
MHRFs bilaga till remissvaret

MHRF uppmanar regeringen att besluta att fler historiska fordon ska omfattas av besiktningsbefrielse än vad som är fallet idag i linje med  vad Transportstyrelsens förslår i sin utredning TSG 2015-1382. MHRF går dock längre i vårt remissvar då vi föreslår att flertalet historiska fordon inte ska genomgå periodisk kontrollbesiktning med undantaget för fordon som används i yrkesmässig trafik


Underlag:

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?