Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Intensiva dagar för MHRF i Almedalen

[2013-07-05 23:03] Motorhistoriska Riksförbundet var 1-3 juli för femte året i rad på plats under Almedalsveckan. Tillsammans med Gotlands Veteranbilklubb visade vi historiska fordon och träffade politiker, myndighetspersoner, organisationer och intresserad allmänhet. Vår monter fanns på Holmen i Visby hamn. I årets fordonsutställning syntes bland annat Bengt Brolins Messerschmitt med fotoutställning om gotländsk fordonshistoria, Åke Tiles Renault 2CV från 1955, Roland Wigströms Volvo Amazon 122 S från 1966 samt Rune Larssons Chevrolet Touring från 1926. Motorhistoriska Riksförbundets frågor som lyftes fram i år var bland annat EU:s kommande besiktningspaket, Transportstyrelsens hantering av ursprungskontrollen, hotade hantverkskunskaper samt ny mekanikerutbildning för historiska fordon i Motala. I år genomförde vi dagligen kl 14.30 "baksätesdebatter" i ett historiskt fordon, dit vi bjudit in politiker från höger till vänster. Debatterna berörde det fordonshistoriska kulturarvet utifrån tre perspektiv: Miljö, samhällsnytta samt hur kulturarvet kan skyddas. Motorhistoriska Riksförbundet valde att detta år prova ett nytt samarbete i Visby. Tillsammans med Järnvägshistoriska Riksförbundet, Museibanornas Riksorganisation, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sveriges Ångbåtsförening, Sveriges Segelfartygsförening, Svensk Flyghistorisk Förening, Experimental Aircraft Association Sverige samt Båthistoriska Riksförbundet visade vi upp arbetslivsmuseerna och det rörliga kulturarvet. Tre angelägna gemensamma frågor identifierades: Vår betydelse för besöksnäringen, behovet av stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet samt bevarandet av hantverkskunskaper. Vi ser ett behov av kunskapsöverföring och utbildning för att våra historiska fordon, fartyg, flygplan och tåg ska kunna renoveras och köras även i framtiden. MHRF:s första dag under Almedalsveckan gav intressanta möten och diskussioner, inte minst under den första baksätesdebatten i en Chevrolet Touring från 1926. Först att frågas ut om det rullande kulturarvets villkor var Leif Jakobsson (S), Annelie Enochson (KD) och Lotta Finstorp (M). Dagens tema var kulturarv och miljö. Alla medverkande såg med stor förståelse på de entusiaster som bevarar det fordonshistoriska kulturarvet. - Det finns en fascination och stolthet över vårt rullande kulturarv [...] det är en del av vår historia, sa exempelvis Lotta Finstorp, riksdagsledamot för Moderaterna. Riksdagsledamöterna såg dock en problematik i att allmänheten, men även en del politiker, inte förstår skillnaden mellan ett 30 år gammalt historiskt fordon och en tio år gammal sliten bruksbil. Detta skapar missförstånd i miljödebatten. Under tisdagen blev det ännu en intressant baksätesdebatt där riksdagsmännen Per Svedberg (S), Per Lodenius (C) och Christer Akej (M) debatterade det rullande kulturarvet som samhällsnytta. MHRF konstaterar att det finns en politisk enighet kring många av våra frågeställningar. Per Svedberg (S), menade dock att Alliansen borde göra mer för att det rullande kulturarvet ska få genomslag i kulturpolitiken. - Det finns mängder av potential i gamla fordon, lade Svedberg till. En av diskussionerna gällde det faktum att vissa länsstyrelser börjat kräva att veteranfordonsklubbar ska söka tillstånd för färd på allmän väg i samband med föreningsarrangemang. För detta tar man ut en avgift. Att göra så vittnar om en fyrkantig syn på avgifter från myndighetens sida, menade Christer Akej (M), och fortsatte: - Ideell verksamhet ska vi vara otroligt rädda om tycker jag [...] det är någonting väldigt fint. Den tredje och sista dagen innehöll en baksätesdebatt kring hur det rullande kulturarvet kan skyddas. Riksdagsmännen Isak From (S), Sten Bergheden (M) och Anders Åkesson (C) tog plats i baksätet på Rune Larssons Chevrolet Touring från 1926. Först diskuterades frågan om det är rimligt att Transportstyrelsen kräver omvänd bevisföring vid registrering av historiska fordon, det vill säga att ägaren måste bevisa att fordonet inte är stulet. Här ansåg riksdagsledamöterna att det kan finnas felaktigheter i myndighetens tillämpning av lagen och de var inte främmande för en översyn av detta. Sedan ställde MHRF:s förbundsordförande Peter Edqvist frågan om vilken framtida regering som skulle lyckas bäst med att styra upp Transportstyrelsens arbete med den komplicerade ursprungskontrollen. Här konstaterade Isak From (S) att det inte finns någon motpol, exempelvis ett ansvarsmuseum eller en myndighet, till Transportstyrelsen. Mot detta kontrade Anders Åkesson (C) med att Sverige inte behöver fler myndigheter, och att MHRF kanske skulle kunna fungera som företrädare för folkrörelsen, med samma status som exempelvis Riksidrottsförbundet har idag. Slutligen ställdes frågan om politikerna är beredda att stödja en skyddslagstiftning som tvingar statliga verk och myndigheter att ta kulturhistorisk hänsyn till det rörliga kulturarvet. Det handlar då om historiska fordon, men också historiska fartyg, flygplan och tåg. – Vi borde se över detta om det visar sig att det saknas ett skydd. Vi tycker att den här verksamheten är oerhört viktig för landet, svarade Sten Bergheden (M). Anders Åkesson (C) höll med, men manade till försiktighet. – Jag är livrädd att göra ett reservat av det som idag är en folkrörelse, sade han. Isak From (S) avslutade med att konstatera att man är ganska eniga i de här frågorna över partigränserna. – Jag ser fram emot att det blir lite verkstad i riksdagen på det här området, avslutade han. Ett uttalande som Motorhistoriska Riksförbundet stämmer in i. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

EU-förslag kontrollbesiktning

[2013-07-05 11:51] Nedan kan du följa arbetet som pågått med att ta fram ett nytt direktiv för kontrollbesiktning. Det färdiga direktivet finns överst i länklistan till höger. December 2013 Med lyckat resultat har MHRF, FIVA, Sveriges riksdag, regeringen och svenska EU-parlamentariker tillsammans med bland andra SMC och FEMA arbetat för att undanta historiska fordon, mopeder och motorcyklar från särskiljande definitioner och längre gående krav än nödvändigt för att möta dagens krav på en god trafiksäkerhetsmiljö. Den text avseende fordon av historiskt intresse som rådet i slutet på december 2013 har enats om har också formellt bekräftats av EU:s transportutskott och har efter höstens förhandlingar nu följande lydelse: ”vehicle of historic interest’ means any vehicle which is considered as historical by the Member State of registration or one of its appointed authorising bodies and fulfils all the following conditions: - It was manufactured or registered for the first time at least 30 years ago, - Its specific type, as defined in national or EU law, is no longer in production; - It is historically preserved and maintained in its original state and has not sustained substantial changes in the technical characteristics of its main components” Texten är en väsentlig förbättring mot den som EU-kommissionen föreslog 2012. Det blir ett direktiv och inte en bindande förordning. Det innebär att det finns utrymme för nationell tillämpning. Mopeder kom inte alls att omfattas och för mc gäller att länderna själva får bestämma om man vill införa kontrollbesiktning av tunga mc. Kan man genom trafiksäkerhetsåtgärder visa på sänkta olyckstal kan länderna välja att inte införa kravet på besiktning av mc.  Lätta mc och lätta släpvagnar utreds ytterligare innan eventuella krav ställs på besiktning. EU- kommissionen ska inom fem år ta fram en rapport som ska baseras på objektiva fakta innan beslut tas om dessa fordon ska omfattas av kontrollbesiktning. Länk till pressmeddelande från ministerrådet finns att läsa här. 2 juli 2013 Resultatet av EU-parlamentets omröstning kan läsas här. Maj 2013 På förmiddagen den 30 maj antog parlamentsledamöterna i EU:s Transportutskott genom omröstning sitt betänkande rörande kommissionens förslag till förordning avseende kontrollbesiktning. Ett steg i rätt riktning för de historiska fordonen där de värsta riskerna med det ursprungliga förslaget nu försvunnit. Det är dock fortfarande oklart på vilket sätt den föreslagna skillnaden mellan historiska fordon som är av intresse, och sådana som inte anses vara det, skulle bidra till en bättre miljö och trafiksäkerhet genom olika krav på kontrollbesiktning. Utskottet anser att en förordning är att föredra framför ett direktiv. Utskottet har i skälen till förordningen rörande de historiska fordonen angett att; de ska vara av historiskt intresse, bevara arvet från epoken då det byggdes, hållas i ett historiskt korrekt skick och sällan användas som dagliga fordon. I artikel 3 punkt 7 i förordningen har de politiska grupperna enats om följande kompromiss för att ett historiskt fordon ska vara av intresse. 1) tillverkat eller registrerat för minst 30 år sedan, 2) modellen får inte längre vara i produktion med ett typgodkännande från EU och 3) det ska bevaras i ett korrekt skick utan större förändringar i de tekniska egenskaperna. Motorhistoriska Riksförbundet, våra systerorganisationer och FIVA har så här långt fått gehör för våra synpunkter. Det är också troligt att det i slutändan blir ett direktiv. Våra svenska parlamentariker, t ex Anna Ibrisagic (M), Christofer Fjellner (M), Alf Svensson (KD) och Marita Ulvskog (S) och deras kanslier har aktivt stött oss dels genom att inför omröstningen i transportutskottet lämna förslag till ändringar av texten och dels genom sitt lobbyarbete i de egna politiska grupperna. Nu går frågan vidare till hela parlamentet för omröstning den 2 juli. Därefter kommer rådet att ha överläggningar. April 2013 I slutet av april månad kommer därför FIVA, MHRF och våra systerorganisationer i Europa att uppmana parlamentarikerna att i kommande debatter och beslut verka för en kombination av de invändningar som gavs i mars. Detta skulle i korthet innebära att på de historiska fordonen ska inte ställas större krav än de som gällde när fordonen tillverkades, att medlemsstaterna själva ska bestämma över frekvensen på kontrollbesiktning och att ett historiskt fordon är ett sådant som är tillverkat för minst 30 år sedan. Vi ber även parlamentarikerna att rösta för ett direktiv, vilket ger medlemsstaterna större möjligheter för nationell tillämpning. Tvärtemot den förordning som kommittén föreslagit och som är tvingande för medlemsstaterna. Mars 2013 Parlamentsledamöterna har under mars månad haft tillfälle att göra invändningar mot det förslag som föreligger. Invändningar har kommit från ledamöter i TRAN-kommittén (transport och turism), ITRE-kommittén (industri, forskning och energi) och IMCO-kommittén (intern marknad och konsumentskydd). Dessa invändningar drar åt alla håll. Glädjande nog har frågan om de historiska fordonen lyfts fram av många parlamentariker i linje med MHRF och FIVA:s ambitioner. FIVA och MHRF har tagit fasta på invändningar som kommit från bland annat svenska, danska, polska och tyska parlamentariker. Läs invändningarna via länkarna i högerspalten. Den 23 januari 2013 FIVA träffade ansvarig rapportör Werner Kuhn (DE) som deltog i mötet med EU-parlamentets fordonshistoriska grupp den 23 januari. Under mötet gavs möjlighet för FIVA att i detalj granska kommissionens förslag och möjliggjorde för Kuhn att förstå FIVA:s frågor och oro. Vid möte 18-19 mars presenterade Kuhn för EU-parlamentets transportkommitté utkast till ny förordning och preciserade sin syn på hur de historiska fordonen ska definieras. I denna presentation menade Kuhn att definitionen av historiska fordon är för rigorös och föreslog en förändring av definitionen så att den blir mer flexibel. Den 22 januari 2013 Fokus för arbetet flyttades nu till Europaparlamentet där transportutskottet, Transport Committee, som granskar förslaget. Transportutskottet höll en utfrågning om förslaget den 22 januari 2013. Arbetet att fortsatt bevaka kommande regler för historiska fordon bedrivs av såväl FIVA som MHRF och våra systerorganisationer inom EU. Under utfrågningen lyfte parlamentsledamöterna Phil Bennion (UK) och Jacqueline Foster (UK) frågan om konsekvenserna för miljontals entusiaster som äger historiska fordon. I panelen svarade Olivier Onidi (FR) från EU-kommissionen, att man är medveten om att många originaldelar till historiska fordon inte längre tillverkas. Intentionen är inte att tvinga ägarna att gräva upp delarna i trädgården. Kontentan är dock att alla delar måste vara godkända i enlighet med kommissionens förslag. Detta förslag borde ha fallit på sin egen orimlighet, för hur ska ägaren kunna bevisa att en reservdel är godkänd eller var det vid tillverkningstillfället, när det inte funnits en gemensam standard inom EU förrän i slutet av 1900-talet? Här kan du höra vad som sades i Bryssel. Ministerrådsmöte i Bryssel den 20 december 2012 Transport- och telekomfrågor stod på agendan vid årets sista ministerrådsmöte i Bryssel den 20 december. Rådet enades bland annat om en allmän inriktning om ett förslag som uppdaterar och harmoniserar reglerna för fordonsbesiktningar i EU. Rådet antog en allmän inriktning om förslaget till periodisk fordonsbesiktning som är en del av besiktningspaketet. Stor samstämmighet rådde kring ordförandeskapets förslag som även Sverige ställde sig bakom. Förslaget innebär att mopeder samt historiska fordon fortsatt är undantagna regelverket. Detta är en fråga som Sverige drivit aktivt. Kommissionens föreslog att höja den lägsta frekvensen av kontroller för äldre bilar och lätta nyttofordon från vartannat år till varje år antogs inte av ministerrådet som håller fast vid nuvarande intervall . Dessutom har den rättsliga formen av lagförslaget ändrats från en förordning som föreslagits av kommissionen till ett direktiv som lämnar mer utrymme för att ta hänsyn till medlemsstaterna. Hösten 2012 Motorhistoriska Riksförbundet har i december uppvaktat svenska EU-parlamentariker med anledning av förslaget. Önskemålet är en enkel och transparent definition av historiska fordon. Det ska vara möjligt för Sverige och Transport­styrelsen att fortsatt kunna reglera trafiksäker­hetsprovningen av fordon över 30 år gamla på det sätt som lämpar sig bäst för svenska förhål­landen. De historiska fordonens beskaffenhet och utrustning svarar historiskt mot nationella krav och kräver därför nationella lösningar. Förslaget är dessutom inte proportionellt med nyttan då de historiska fordonens samlade vägtrafikarbete utgör promillen av totalen. De är därför sällan inblandade i olyckor. Tillsammans med våra kollegor på Sveriges MotorCyklister, Svenska Fordonsbyggares Riksorganisation och Svenska Bilsportförbun­det liksom många av landets fordonsägare kan Motorhistoriska Riksförbundet konstatera att förhandlingarna inneburit att den ursprungliga texten dock väsentligt reviderats till det bättre. Våra svenska förhandlare i Bryssel har varit framgångsrika på många områden. Exempelvis har kravet på kontrollbesiktning av mopeder undanröjts. Medlemsstaterna ska också själva fastställa omfattningen för kontrollbesiktning av tävlingsfordon. Motorcyklar ska även fortsättningsvis genomgå kontrollbesiktning vartannat år. Riksdagen Sveriges riksdag var starkt kritisk till EU-kommissionens förslag och skickade i mitten av oktober ett skrift­ligt motiverat yttrande till ordförande för EU-parlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen. I yttrandet säger riksdagen klart att EU-kommissionens besiktningspaket inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Riksdagen såg inga skäl till tving­ande kontrollbesiktning av historiska for­don eller mopeder. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd konstaterade sedan i en intervju i Sveriges Radios Ekot i december att kommissionen "sansat sig" när det gäller mopederna. Sommaren 2012 Frågan om en hållbar lösning för de historiska fordonen är ännu öppen då "fordon av historiskt intresse" i det nuvarande förslaget endast avser sådana som uppfyller samtliga villkor nedan: Fordonet tillverkades eller registrerades för första gången för minst 30 år sedan. Den specifika fordonstypen är inte längre i produktion. Fordonet är i sitt ursprungliga skick och har inte genomgått betydande förändringar i de tekniska egenskaperna för  de viktigaste komponenterna såsom motor, bromsar, styrning, fjädring eller kaross. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Skrivelse till Kulturministern om skydd för det rörliga kulturarvet

[2013-06-25 10:06] Den 19 juni 2013 skickade Motorhistoriska Riksförbundet, tillsammans med arbetslivsmuseernas centrala organisationer och riksorganisationerna för det rörliga kulturarvet, en skrivelse till dåvarande kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. I skrivelsen uppmanar vi till en lagöversyn med syfte att inbegripa det rörliga kulturarvet i kulturarvslagstiftningen.     – I dessa tider när till och med FN-organet UNESCO erkänner det rullande kulturarvet som viktigt så är det på tiden att vi i Sverige får en lagstiftning som säkerställer att vi kan använda gårdagens fordon på dagens och morgondagens vägar, säger Peter Edqvist, förbundsordförande MHRF. Skrivelsen till kulturministern är utöver Motorhistoriska Riksförbundet undertecknad av Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Båthistoriska Riksförbundet, Experimental Aircraft Association Sverige, Järnvägshistoriska Riksförbundet, Museibanornas riksorganisation, Svensk Flyghistorisk Förening, Sveriges Segelfartygsförening och Sveriges Ångbåtsförening. Läs skrivelsen här.           Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii- mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi- mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

MHRF välkomnar Lena Eks raka svar om skrotbilsutredningen

[2013-06-20 13:44] Aldrig förr har så många berörda varit så upprörda i en enskild fråga rörande den svenska fordonshobbyns fortsatta möjlighet att existera och utvecklas. Det handlar om den fordonshistoriska kulturrörelsen, motorsportens förutsättningar och alla de som själva konstruerar och bygger sina fordon. Tillsammans flera hundratusen personer och därtill ett brett, omfattande och uppskattat föreningsliv. Att Sveriges Miljöminister Lena Ek (C) i skriftligt svar till Carina Adolfsson Elgestam (S), på frågan ”2012/13:594 Hobbyverksamhet med veteranbilar”, nu äntligen efter två år en gång för alla lägger Naturvårdsverkets förslag i papperskorgen känns både naturligt och samtidigt alldeles underbart. Förslaget var att ordet ”yrkesmässig” skulle tas bort i definitionen av yrkesmässig bilskrotare i bilskrotningsförordningen så att det skulle bli straffbart att skrota en bil utan att vara auktoriserad. Motorhistoriska Riksförbundets medlemmar och alla andra som förvaltar fordonshistorian kan nu åter blicka framåt och med arbetsro fortsätta förvalta kulturarvet till glädje för dagens och kommande generationer. Lena Ek motiverar sitt svar med ”Jag kan dock konstatera att definitionen av bilskrotningsverksamhet är bred och innefattar demontering, återanvändning och återvinning i vilket hobbyverksamhet inryms.” ”Jag har inte för avsikt att reglera veteranbilsverksamhet eller sportbilsverksamhet. Jag ser det därför som lämpligast att behålla nuvarande reglering och jag får återkomma om andra åtgärder för att komma till rätta med den illegala bilskrotningen.” Svaret är i linje med vad Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) svarade Isak From (S) (2011/12:256). Nämligen att ”det rullande kulturarvet är en viktig och värdefull del av kulturarvet som ger möjlighet för alla att ta del av industrisamhällets historia” och att ”det omfattande engagemang som finns runt om i hela landet bidrar till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”. Den demontering och återanvändning som görs av enskilda och föreningar för att renovera, underhålla eller bygga fordon utgör själva kärnan i dagens miljöpolitik när vi ska hushålla med våra resurser. Den illegala bilskrotning som Lena Ek syftar på är källan till Naturvårdsverkets förslag. Naturvårdsverket menar att de har uppmärksammat förekomst av bilskrotning som skulle utgöra illegala verksamheter och att dessa verksamheter inte går att åtala. Skälet skulle vara att det inte är möjligt att skilja på vad som är att anse som en yrkesmässig verksamhet och vad som är ren hobbyverksamhet. Frågan är således inte utagerad och Motorhistoriska Riksförbundet kommer därför fortsatt att bevaka den och andra förslag, t ex Naturvårdsverket förslag om att ett fordon måste genomgått en godkänd kontrollbesiktning vid export för att inte anses vara avfall. Motorhistoriska Riksförbundet välkomnar därför en öppen dialog med såväl Naturvårdsverket och Miljödepartementet gällande kommande utredningar och när frågan om illegal bilskrotning i framtiden åter remitteras och bereds av regeringskansliet. Jan Tägt, generalsekretarere MHRF

Motorhistoriska Dagen 2013

[2013-06-17 11:28] PRESSMEDDELANDE Juryn för tävlingen Kultur på väg – bästa arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni, har utsett Motorhistoriska Dagen i Norrköping till årets evenemang 2013. Norrköpings Veteranbilklubb slog sig ihop med Norrköpings kommun i nationaldagsfirandet och skapade på så sätt en riktig folkfest. Tävlingen Kultur på väg arrangeras av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine. Juryns motivering lyder: Norrköpings Veteranbilklubb sammanförde på ett föredömligt sätt Motorhistoriska Dagen med stadens nationaldagsfirande. Med ett mångfacetterat kulturutbyte blev evenemanget i Olaiparken en fantastisk folkfest. Oavsett kulturell bakgrund, ålder och hemvist väckte fordonskulturen nyfikenhet och glädje och gav kulturarvet bred uppmärksamhet. Evenemanget avslutades med kortegekörning genom Norrköping och därefter en klubbutflykt till Ingelstorps nostalgicafé. Hederspriset ”Årets Dragkrok” tilldelas Veteranfordonsklubben i Tjust för firandet av Motorhistoriska Dagen vid Café Kårtorp intill E22:an vid Valdemarsvik. Här skapade klubben ett fordonshistoriskt skyltfönster för alla förbipasserande. ”Årets backspegel” tilldelas Mariestads Fordonshistoriska Sällskap tillsammans med Samhällsföreningen i Lundsbrunn/Lundsbrunns Bygdegård och Skara - Lundsbrunns Järnvägar/Skara Järnvägsmuseum för det fina kultursamarbetet vid nationaldagsfirandet i Lundsbrunn. Diplom tilldelas Norrlands Motorhistorikers Örnsköldsvikssektion för Örnstråket – alla tiders rally, i samarbete med Motorhistoriska Sällskapet i Sverige, samt Kalmar-Ölands Fordonshistoriker för Solvändan och hamnträffen på Öland. Juryn bestod av Peter Edqvist, Jan Tägt, Malin Blomquist och Göran Schüsseleder från Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF samt Stig Sjöberg och Göran Ambell från Nostalgia Magazine, Torsten Nilsson från Arbetets Museum samt motorhistorikern Per-Börje Elg. Priser och diplom kommer att delas ut under sommaren och hösten. Motorhistoriska Dagen 2013 bjöd på fantastiskt sommarväder i hela landet. Från Boden i norr till Trelleborg i söder firades det fordonshistoriska kulturarvet genom träffar, kulturkörningar, utställningar och spännande kultursamarbeten. Många klubbar och enskilda fordonsägare passade på att visa upp sina kulturskatter i samband med det officiella nationaldagsfirandet på orten, vilket gav dagen extra glans. – På Motorhistoriska Dagen hålls ett rikstäckande öppet hus till ett rullande museum som drivs året om helt utan statliga och kommunala bidrag. Sveriges fordonsentusiaster håller liv i ett kulturhistoriskt arv och vår svenska, internationellt erkänt skickliga, hantverkstradition, säger Jan Tägt, generalsekreterare för Motorhistoriska Riksförbundet.Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

MHRF deltar i Gärdesloppet/Prins Bertil Memorial

[2013-05-28 14:40] Solsken i lack. I alla fall under förmiddagen. I bakgrunden skymtar Motorhistoriska Riksförbundets informationstält. Motorhistoriska Riksförbundet och MHRF-försäkringens personal har sedan 2011 deltagit i det anrika Gärdesloppet/Prins Bertil Memorial. Nedan följer en rapport från Gärdesloppet 2013. Senast Motorhistoriska Riksförbundet deltog i Gärdesloppet/Prins Bertil Memorial var söndagen den 26 maj. Dagen började med strålande solsken och, precis när våra funktionärer radat upp alla fordon efter den traditionella kortegen i fem prydliga rader, regn. Mycket regn. Det ihärdiga regnandet under eftermiddagen föranledde dock att Motorhistoriska Riksförbundets tält blev välbesökt varför många tog tillfället i akt att diskutera de historiska fordonens situation i dag och i framtiden. Ett flertal var även nyfikna på MHRF-försäkringen. Kul var även att en klubb tittade in för att prata om en eventuell anslutning till förbundet! Totalt var 612 fordon anmälda till kortegen av historiska fordon som körde genom Stockholm. Start och mål var, precis som i fjol, Frisens park på Biskopsudden på Djurgården. De klassiska sportvagnarna körde som vanligt en särskild bana runt Djurgården och fick sällskap av racerbåtar från förr som körde ikapp i vikarna. Majoriteten av publiken tog sig till Biskopsudden genom att samåka i historiska fordon. För de som inte hade tillgång till ett eget fanns ett flertal ur Spårvägsmuseets fina samlingar att välja från. Göran Schüsseleder MHRFs kansli

MHRF medverkade under En kväll på mc

[2013-05-23 14:27] Den 21 maj var det återigen dags för En kväll på mc. Detta är dagen då Trafikutskottets ledamöter uppdateras på aktuella motorcykelfrågor och får möjlighet att prova på att köra olika modeller, men också historiska fordon. Organisationen Sveriges Motorcyklister (SMC) är huvudarrangör av dagen som började med ett seminarium för Trafikutskottet. Här deltog även Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund. Under eftermiddagen höll SMC en workshop för riksdagens nybildade MC-sällskap. När riksdagen stängt för dagen väntade bussen, en Volvo B 58-60T, på Mynttorget för att köra hela gänget till Arlanda Test Track där provkörningarna skedde. Här fanns både två- och trehjuliga motorcyklar och mopeder som tillhandahölls av leverantörerna på den svenska marknaden. Även Dalens trafikskola fanns på plats. För de som inte ville åka hoj, eller som även ville prova en spännande bil, ställde Motorhistoriska Riksförbundet upp med ett flertal fordon. En Ford Corsair, en Volvo Amazon, två A-fordar, en Mini Cooper S, en Volvo 780 Bertone samt en MGB GT med tillhörande ägare fick chansen visa upp sig och att ta flera politiker och tjänstemän på en tur runt testbanan. Bland de ledamöter som MHRF fick en pratstund med fanns Anders Åkesson (C), Sten Bergheden (M) och Anders Ygeman (S). MHRF har nu deltagit i En kväll på mc under flera år. Trots otur med vädret blev det är mycket lyckad kväll med många provkörningar för nöjda deltagare, som avslutningsvis bjöds på hamburgare grillade av MCK Dalton. - Att i ett stimulerande sammanhang, skilt från våra dagliga frågor, träffa engagerade politiker i trafikutskottet, dess kansli och tjänstemännen på Näringsdepartementet bidrar högst väsentligt till den goda dialog som Motorhistoriska Riksförbundet har med dem alla, säger Jan Tägt, generalsekreterare MHRF.Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

MHRF initierar mekanikerutbildning för historiska fordon i Motala

[2013-04-15 13:08] Motorhistoriska Riksförbundet har startat ett projekt med målet att skapa en mekanikerutbildning inriktad på historiska fordon. Detta sker i samarbete med Carlsundskolan i Motala samt Motala kommun. Projektet stöttas även av Motala Motormuseum. Som första steg planeras en introduktionsutbildning hösten 2013. Inträdeskravet ska vara genomgången ”vanlig” bilmekanikerutbildning eller motsvarande kunskaper. Vid positivt utfall blir steg två att starta en yrkeshögskoleutbildning på ett år med start hösten 2014. Arbetsgruppen ser två huvudsakliga elevgrupper, dels de som ska jobba på vanliga bilverkstäder och som då även kan åta sig historiska fordon och dels de som vill starta eget med inriktning på historiska fordon. På bilden syns från vänster Peter Edqvist, ordförande MHRF, Jan-Ove Boll, ägare av Motala Motormuseum, Sven Ordell, tilltänkt lärare, Christian Johansson, yrkeslärare på Carlsundskolan samt Per de Fair, före detta rektor för Carlsundskolan. Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Mer information kommer under våren. Malin Blomquist, kanslisekreterare

Ny succé för historiska fordon på Elmia

[2013-04-03 11:27] Motorhistoriska Riksförbundet fanns för tredje året i rad på Elmia under påskhelgen. Bilsport Performance & Custom Motor Show hade 2013 otroliga 79 504 glada besökare. Tillsammans med mässarrangören Förlags AB Albinsson & Sjöberg hade MHRF återigen skapat en spännande hall för historiska fordon. Flera av Motorhistoriska Riksförbundets medlemsklubbar hade egna montrar där de visade upp sin verksamhet och värvade nya medlemmar. Dessa klubbar var Svenska Volvo PV-Klubben, Cadillac Club Sweden, Svenska Volvo Amazonklubben, Classic Mustang Club Sweden, Motorhistoriska Sällskapet i Sverige, Svenska Peugeotklubben, Östgöta SAAB-klubb och Club MC-Veteranerna Sverige. Bland de utställda fordonen fanns bland annat montrar på tema Lamborghini, Volvo Amazon, Volkswagen och militärfordon. Dessutom specialbyggen som Ralph Lysells "Rally" och Glenn Billqvists Delage D8 "Il Drago Ruggente". Man kunde även beskåda Olof Palmes sista Saab, en 900 GLI från 1984 och unika lågmilare såsom en Opel Kadett från 1965. Bland tvåhjulingarna syntes Puch Dakota 1976, Husqvarna Silverpilen och Triumph Tiger 100 från 1952. Bara för att nämna några av alla de fantastiska historiska fordon som fanns i Nostalgia-hallen. I MHRF:s egen monter svarade personal från kansli och styrelse på alla tänkbara frågor från intresserade mässbesökare. Ett av de vanligaste samtalsämnena var givetvis MHRF-försäkringen. I montern fanns för andra året i rad Årets Klassiker, utsedd av tidningen Klassikers läsare. I år var det Kristian Fallemarks BMW 2002 tii från 1972, en orange skönhet som fick många att plocka fram mobilkameran. Vid prisutdelningen på annandagen delades hela sex priser ut till Nostalgia-hallens utställare. Klicka på länkarna för att se arrangörens vinnarbilder. Bästa bil1. Hudson Eight Convertible Coupé 1935, Nicklas Jonsson 2. Volvo Amazon 121 1961, Peter Widell 3. Lysell Rally 1950, Eirik Bøle Bästa mopedMCB 1273-1 Sportmoppen 1966, Henrik Lundbäck Bästa mc Husqvarna/HD 1000cc sidovagnsracer 1936, Christer Fagerberg Bästa klubbmonterMotorhistoriska Sällskapet i Sverige Läs mer om mässan och pristagare i övriga hallar här. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Naturvårdsverkets förslag är ett hot mot den fordonshistoriska rörelsen!

[2013-03-20 15:53] SIDAN UPPDATERAS LÖPANDE! Obs! 19 juni 2013: Miljöminister Lena Ek ger rakt svar om skrotbilsutredningen! Det är många so­m har kontaktat Motorhistoriska Riksförbundet angående Naturvårdsverkets redovisning "Uttjänta bilar och miljön". Här finns nämligen åtgärdsförslag som kan göra den fordonshistoriska kulturgärningen brottslig. Naturvårdsverkets förslag har inte bara upprört vanligt folk, utan även våra folkvalda! Riksdagspolitikernas synpunkter finns att läsa i motionerna som samlats här.   Utredningen ligger på Miljödepartementets bord och därmed ytterst hos Regeringen. Departementet har fått synpunkter från både organisationer och privatpersoner. Detta har hänt Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken samt föreslå åtgärder för att uppnå målen för producentansvaret och förbättra efterlevnaden av reglerna. Bland åtgärderna finns förslag som i värsta fall skulle kunna innebära att det kan bli brottsligt att ta emot och demontera en bil för att kunna återanvä­nda reservdelar. Anledningen är att kommunerna idag inte kan skilja på yrkesmässig verksamhet och ren hobbyverksamhet. Motorhistoriska Riksförbundet bevakar denna och övriga frågor i Naturvårdsverkets redovisning mycket noga och förstår allvaret och de risker detta innebär för den fordonshistoriska rörelsen. Dialog förs med politiker och representanter för berörda myndigheter samt Miljödepartementet som i höst beräknas ta beslut. Förslagen får inte godkännas i sin nuvarande utformning och Naturvårdsverket bör öppet redovisa vad illegal bilskrotning står för samt utreda konsekvenserna av förslaget. Motorhistoriska Riksförbundet träffade den 5 september 2012 representanter för Naturvårdsverket angående utredningen. Dessa var Helen Lindqvist, handläggare och huvudansvarig för utredningen, samt ytterligare två representanter för verket. Vid mötet fick Motorhistoriska Riksförbundet möjlighet att närmare beskriva förbundets verksamhet och hur dess medlemmar arbetar för att bevara det fordonshistoriska kulturarvet. Samtidigt fick Naturvårdsverket tillfälle att redogöra för avsikten med förslagen.   Utredningen genomfördes efter att Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att titta på hur uttjänta bilar hanteras. Naturvårdsverket har haft mail- och telefonkontakter med kommuner som säger sig ha problem med illegala bilskrotningsverksamheter, samt genomfört en enkätundersökning riktad mot kommuner och länsstyrelser. Resultatet av undersökningen menar Naturvårdsverket visar på stora problem med bilskrotningsverksamheter som inte följer gällande regelverk, dvs inte är auktoriserade. Det handlar om bilskrotning i större skala som bryter mot gällande miljölagstiftning. Tillsynsmyndigheter och åklagarmyndigheter har idag svårigheter att lagföra dessa verksamheter med stöd i befintliga lagar.   Vid mötet tydliggjorde Naturvårdsverket att den fordonshistoriska rörelsen inte ska drabbas. Det är enbart de illegala bilskrotningsverksamheterna man vill komma åt med de förslag som lagts fram i utredningen, inte den kulturvårdande insats som MHRF:s medlemmar ägnar sig åt. MHRF upplever dock att det fortfarande finns flera orsaker till oro. Naturvårdsverket står fast vid sin utredning och man tycker fortfarande att förslaget är bra i syfte att komma åt storskalig, illegal bilskrotningsverksamhet. Naturvårdsverket håller dock med om att de kunde ha beskrivit tydligare i rapporten att avsikten inte var att slå ner på den fordonshistoriska rörelsen, för att undvika missförstånd. Vi kan också konstatera att det finns oklarheter om vad begreppet bilskrotning innebär ur juridisk synvinkel. MHRF ser alltså fortfarande problem, eftersom utredningen redan är inlämnad och enligt Naturvårdsverket formellt inte kan ändas. Ett folkligt uppror har spridit sig över landet, bland annat via Facebook (med över *15 800 medlemmar!) och en webbaserad protestlista (på väg mot *15 500 underskrifter!). Dessutom har skriftliga protestlistor med hundratals namnteckningar skickats till Motorhistoriska Riksförbundets kansli. Tack Mats-Einar Jakobsson för ditt arbete med detta! Det har dock inte bara varit ett folkligt uppror kring Naturvårdsverkets förslag, utan även ett bland våra folkvalda politiker. Deras synpunkter finns att läsa i motionerna som samlats här. * siffrorna är från måndagen den 17 juni 2013 Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF På bilden ovan delar Göran Schüsseleder från Motorhistoriska Riksförbundets kansli ut flygblad på Stockholm Cruising i samband med Wheels Nats den 4 augusti. Närmare bestämt 2 000! Bild: Anders Engberg. Totalt har Motorhistoriska Riksförbundet delat ut 5 000 flygblad sedan sommaren. Vill du också sprida kunskap om det hotet som vårt kulturarbete står inför kan du skriva ut egna flygblad/affischer genom att klicka på löpsedeln nedan. LÄS MER I FAKTARUTAN INTILL!  

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?