Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

MHRFs webbplats mobilanpassad

[2015-03-27 10:05] Under hösten och vintern har MHRF arbetat med att mobilanpassa webbplatsen. Lagom till våren är nu arbetet färdigställt. Vid besök på www.mhrf.se med en smartphone blir det lättare att hitta evenemang, våra 175 medlemsklubbar, närmare 160 motormuseum och information om marknadens ledande samlarfordonsförsäkring. Självklart kan du också läsa om Motorhistoriska Riksförbundet samt hitta våra kontaktuppgifter.   Nytt för i år är att våra medlemsklubbar nu kan pricka in sina evenemang på en karta vilket underlättar för alla dem som vill besöka ett evenemang. Flera klubbar har redan använt sig av den här funktionen och fler kommer det bli allt eftersom.   /Catrine Wallheim, vik. kanslisekreterare  

Träffa MHRF 2015

[2015-03-06 13:49] Såväl anställda som styrelseledamöter kommer naturligtvis att besöka betydligt fler evenemang än de nedan, men i tjänsten kommer du att hitta oss – nära vår logotyp på tält och beachflaggor – här:   3-6 april, Bilsport Performance & Custom Motor Show, Elmia. 31 maj, Gärdesloppet, Stockholm 6 juni, i samband med Motorhistoriska Dagen 12-14 juni, Velodromloppet, Karlskoga 29 juni-1 juli, Almedalen, Gotland 2-4 juli, Power Meet, Västerås 19-20 september, Klassikerhelgen, Grytsbergs säteri. /MHRFs kansli

MHRF: Informationskrav även för dieselbränsle

[2015-03-04 10:31]   Den som tillhandahåller drivmedel ska in­formera konsumenter om andelen biodrivmedel i bränslet, särskilt om halten av FAME (fettsyrametylestrar) samt om lämplig an­vändning av olika bränsleblandningar enligt bränslekvalitetsdirektiv, 98/70/EG. Detta gäller både bensin och diesel. I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:66) om informationskrav avse­ende tillsatser i drivmedel har inte die­selbränsle tagits med. Motorhistoriska Riksförbundet har i februari 2015 be­svarat en remiss och i likhet med 2011, då biodrivmedel i bensin behandlades särskilt, tryckt på att kravet på information på den som tillhandahåller bränsle till konsument blir så tydligt och att risken för skador på en motor minimeras.   Läs mer här, och välj 2011 eller 2015 för att läsa respektive underlag. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

MHRFs dialoger med Transportstyrelsen ger resultat

[2015-01-21 10:35]   Motorhistoriska Riksförbundet har under många år framfört önskemål till Transportstyrelsen att anpassa dagens föreskrifter avseende krav på utrustning och beskaffenhet på äldre fordon så att dessa bättre stämmer överens med de villkor som gällde när fordonen konstruerades och togs i bruk. När kraven på utrustning och beskaffenhet på äldre fordon har varit för höga för fordonägarna har lösningen varit att söka dispens. Dispensförfarandets avgifter har dock under de senaste åren stigit från 300 kronor till 2 600. Vägtrafikregisteravgiften har samtidigt genererat betydande ekonomiska överskott i Transportstyrelsens verksamhet. Transportstyrelsen har därför beslutat att hänföra intäkterna av VTR-avgiften till andra kostnader. Från den 1 januari 2015 slopas därför dispensavgiften på 2600 kronor avseende undantag från krav på fordon i fordonsförordningen eller föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. Avgiften slopas även för undantag från avgaskrav enligt avgasförordningen. Likaså dispensavgiften på 1 700 kronor avseende undantag för fordon för tävlingsverksamhet. Avgiften för ursprungskontroll sänks från 700 kronor till 600 kronor. Även om det numera inte kostar något att ansöka om dispens kommer MHRF fortsätta arbetet med rimliga föreskrifter. Att söka dispens innebär fortsatt - i många fall ett oproportionerligt - merarbete för såväl fordonsägaren, Transportstyrelsen som besiktningsföretagen. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF      

Endast registreringsbevis vid ursprungskontroll från den 1 januari

[2015-01-21 10:22]   Transportstyrelsen meddelar att efter den 1 januari 2015 kommer bara dokument som klassas som registreringsbevis att accepteras vid en ursprungskontroll (gäller fordon som tidigare varit registrerade i annat land). Det innebär att exportcertifikat eller liknande dokument inte accepteras från något land efter den 1 januari 2015. Notering från MHRF: Vad Transportstyrelsen klassar som registreringsbevis är i dagsläget oklart. Historiskt har Transportstyrelsen krävt registreringshandlingar för alla fordon som någon gång varit eller är registrerade i exportlandet. I handlingen uppgiven identitet måste helt överensstämma med densamma på fordonet. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF  

MHRF anordnar hearings kring kontrollbesiktning

[2015-01-21 10:08]   Just nu, under januari och februari, genomför MHRF  s.k. hearings med medlemsklubbarna angående kontrollbesiktning för de äldsta fordonen. Syftet är att diskutera hur alternativa regelförändringar kan komma att påverka kontrollbesiktningen av historiska fordon. I Sverige har vi nu haft samma inställelseregler för kontrollbesiktning i många år. Dels har vi haft en rullande 30-årsregel som medger kontrollbesiktning vartannat år och dels har vi haft besiktningsbefrielse för fordon från 1950 och äldre. Inom EU aktualiserades frågan om gemensamma kontrollbesiktningsregler för några år sedan och det fanns farhågor om kraftigt försämrade villkor för de historiska fordonen. Efter mycket stora insatser från FIVA liksom från Motorhistoriska Riksförbundet samt motsvarande organisationer i andra länder, så blev EU-beslutet att för just de historiska fordonen så får varje land, liksom hittills, utforma regelverket själva. Under 2015 kommer Näringsdepartementet och Transportstyrelsen att arbeta fram nya svenska bestämmelser som även kommer att innefatta de historiska fordonen. Motorhistoriska Riksförbundet kommer förhoppningsvis att kunna påverka hur de nya reglerna utformas. Peter Edqvist, förbundsordförande MHRF  

Rapport från FIVAs stämma

[2015-01-21 09:53] FIVAs stämma ägde rum i Budapest i slutet av förra året med Ungern som värdland. På FIVAs stämma valdes MHRFs ordförande Peter Edqvist in i Legislation Commision som huvudsakligen arbetar med EU-relaterade frågor rörande till exempel registrering, tull, säkerhet och miljö. Edqvist efterträder Georg Magnusson och säkerställer därmed att Sverige fortsatt har inflytande i hantering av lagstiftningsfrågor inom EU. FIVA är den världsomfattande organisationen för att slå vakt om brukande, bevarande och spridande av information om historiska fordon och kulturen kring dem. Catrine Wallheim, vik. kanslisekreterare MHRF  

MHRF sammanfattar 2014

[2015-01-08 13:06] Motorhistoriska Riksförbundet lägger ett aktivt 2014 bakom sig och ser fram emot ett minst lika aktivt 2015. I början av året var det äntligen dags att inviga Svenskt Motorhistoriskt Arkiv på Centrum för Näringslivshistoria i Bromma. Gunilla Carlsson (S), dåvarande ordförande i riksdagens kulturutskott, invigningstalade. Efter invigningen har arkivet fått motta flera värdefulla donationer. MHRFs samarbete med de andra organisationerna inom det rörliga kulturarvet antog under våren namnet Transporthistoriskt Nätverk och en gemensam paroll ”Bevara oss väl”. Samarbetet har under det gångna året lett fram till ett gemensamt besök på Riksantikvarieämbetet och samverkan under Almedalsveckan. En fordonsägarenkät genomfördes av FIVA under våren i 15 länder i Europa. Många svenskar deltog – tack alla ni! Syftet med enkäten är att få fram bra underlag i dialogen med EU:s kommissioner, parlament och råd. FIVA, tillsammans med bland andra MHRF, lyckades 2014 få genomslag när EU behandlade det så kallade besiktningspaketet som ursprungligen innehöll kraftigt begränsande definitioner av historiska fordon. MHRF deltar i olika internationella samarbeten och under hösten hölls det årliga mötet med våra nordiska och baltiska motsvarigheter och i november var det årsmöte för FIVA i Ungern som var värdland. Tre möten i Riksdagens fordonshistoriska nätverk har det hunnit bli under året som gått. Syftet med nätverket, som bildades i slutet av 2013, är att informera om aktuella frågor rörande de historiska fordonen. I samband med höstens riksdagsval skickade vi ut frågor till samtliga partier för att ta reda på hur de ställer sig till tre viktiga områden som berör den kulturinsats som Sveriges fordonshistoriker bedriver: registrering av historiska fordon, bevaranderätten och miljözoner. Svaren finns samlade här. MHRFs dialog med Transportstyrelsen har under året bland annat handlat om dagens dispensförfarande på 2 600 kronor vid registrering när äldre fordon inte uppfyller aktuella föreskrifter. Dialogen ledde till en delvis ny positiv vändning när Transportstyrelsen beslutade att de från årsskiftet inte längre tar betalt för dessa dispenser! Under året har MHRFs personal och styrelse haft många tillfällen till möten med den fordonshistoriska rörelsen när vi deltagit på bland annat Bilsport Performance & Custom Motor Show, Gärdesloppet, Classic Motor Tjolöholm och Västerås, Knutstorp Revival, Motorhistoriska Dagen, Almedalen, Power Meet, Styrkeprovet, Windmill Rally, Svenska Kungsrallyt och Träffpunkt 70. Om inte vi sågs under 2014 ges det nya möjligheter under 2015. Hör av dig om du vill att vi hälsar på just din klubb! Catrine Wallheim, vik. kanslisekreterare MHRF

Anmäl din klubb eller ditt fordon inför 2015 års Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmiamässan

[2014-11-14 10:18] Påskhelgen 2015, 3-6 april, medverkar Motorhistoriska Riksförbundet återigen på Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia. Som vanligt kan även klubbar boka en egen monter och enskilda fordonsägare kan ställa ut sitt fordon i temautställningen.   Arrangemanget startade som en ren Custom Show 1980 hos Opel-handlaren i Jönköping. 2014 hade mässan drygt 67 000 besökare. Bilsport Performance & Custom Motor Show arrangeras av Förlags AB Albinsson & Sjöberg (FABAS) i samarbete med Elmia och är ett av de största årligen återkommande publikevenemangen i Sverige.   Varför är Motorhistoriska Riksförbundet på Elmia? Påsken 2015 finns Motorhistoriska Riksförbundet för femte året i rad i Nostalgia-hallen där vi medverkar med en egen monter och informerar om vår verksamhet. MHRF har också ett nära samarbete med arrangören när det gäller att forma innehållet i hallen. Vår målsättning är att skapa en mötesplats för föreningar, museer, handel och hantverk över generationsgränserna där den fordonshistoriska rörelsen synliggörs för entusiaster, allmänhet och beslutsfattare.   Tema 2015 I Nostalgia-hallen har vi varje år ett eller flera teman. 2015 har vi valt ”Engelska parken”. Engelska fordon är självskrivna liksom alla fordon baserade på engelsk teknik och design.   Ställa ut enskilda fordon Enskilda fordon på årets tema ställs ut i särskilda montrar och här söker arrangören och MHRF aktivt efter intressanta fordon.   Har du ett passande fordon? Skicka din intresseanmälan via denna länk: http://www.custommotorshow.se/anmalan-mhrf/ Bifoga gärna bilder och en kortfattad historik kring fordonet. Urvalet av fordon görs löpande fram till en månad före mässan. När ett fordon är aktuellt för mässan hanteras allt praktiskt mellan fordonsägaren och mässarrangören FABAS.   MHRF-anslutna klubbar som vill ha en egen monter på mässan tar kontakt med kansliet senast 31 december: kansli@mhrf.se eller 08-30 28 01 Catrine Wallheim, kanslisekreterare  

Arvika Fordonsmuseum tilldelades Årets backspegel

[2014-10-29 10:01] Årets sista prisutdelning i tävlingen Kultur på väg ägde rum på Arvika Fordonsmuseum i samband med deras månadsträff måndagen den 27 oktober. Prisutdelare var riksdagsman Lars Mejern Larsson (S).   Festligheterna inleddes med musik och Arvika kommunala musikskolas kör "Samklangen" bjöd på en repertoar med fordonstema. Gästerna fick bland annat lyssna på tolkningar av musik från tv-serien Macken samt Hep Stars låt Cadillac. MHRF:s ordförande Peter Edqvist hälsade välkommen och på plats från tävlingsjuryn var även Catrine Wallheim. Som prisutdelare hade man lockat dit riksdagsman Lars Mejern Larsson (S) som även är ledamot i Riksdagens trafikutskott. Han delade ut ett diplom och priset Årets backspegel till arrangören Kent Ekberg och läste motiveringen som löd:    "Arvika Fordonsmuseum genomförde en kulturresa i ett vackert sommarlandskap där en kyrka från 1700-talet och ett besök på en konstutställning utgjorde inspirerande stopp. En historisk tillbakablick där det rullande kulturarvet mötte det fasta kulturarvet och som konsten i fordonsgestalt." Efter prisutdelningen sjöng kören några fler sånger och efteråt serverade museet kaffe och våfflor. En mycket trevlig kväll!   Text och bild: Catrine Wallheim, kanslisekreterare

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?