Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

UPPDATERAD 2021.11.22:
Otydlig vägledning drabbar import och export av historiska fordon

SENASTE NYTT! (Uppdaterat 2021.11.22)

En stor seger är att bilarna i Göteborgs frihamn inte längre felaktigt betraktas som avfall av myndigheterna, utan som just bilar. En del utmaningar kvarstår dock innan vi kan blåsa faran över när det gäller import och export av historiska fordon.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg meddelade den 15 oktober 2021 domar rörande de två ärenden som rör import från USA och där Länsstyrelsen i Västra Götaland hindrade importen. I bägge dessa ärenden har domstolen upphävt Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut. De aktuella fordonen är inte att betrakta som avfall och ägarna kan hämta sina fordon från frihamnen i Göteborg.

Ett tredje fall, en International från 1973, som importerats från Norge, och där Länsstyrelsen i Västra Götaland har överklagat den friande domen från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, behandlas nu i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Här har Motorhistoriska Riksförbundet, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen lämnat remissvar. Dom förväntas efter årsskiftet.


Samtidigt har MHRF fortsatt kontakt med Naturvårdsverket för att ytterligare lyfta fram oklarheter i verkets senaste vägledning. Den nya vägledningen är mycket tydligare än den tidigare, men kan förbättras på några punkter.


Bakgrunden


Naturvårdsverkets vägledning är av stor betydelse eftersom såväl Tullverket som länsstyrelserna följer den i sin handläggning i import-och exportärenden av entusiastfordon. Efter möte med MHRF sker en översyn av denna.

Motorhistoriska Riksförbundet genomförde i slutet av juni ett digitalt möte med Naturvårdsverket för att diskutera den bristfälliga vägledning som finns på deras hemsida. En uppenbar brist är att de inte nämner hur historiska fordon ska bedömas vid import och export.

Naturvårdsverket insåg själva redan 2017 att vägledningen var otydlig och uttalade därför att man hade för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp där MHRF skulle erbjudas en plats. Någon inbjudan till en sådan arbetsgrupp har emellertid inte kommit, trots att MHRF vid ett flertal tillfällen begärt detta.

I stället har Naturvårdsverket vänt sig till länsstyrelsen i Skåne för stöd när det gäller översynen av vägledningen. Resultatet av denna översyn har MHRF i samband med remissbehandlingen haft flera synpunkter på. Länsstyrelsen i Skåne har därför omarbetat vägledningen och överlämnat den till Naturvårdsverket för vidare handläggning.


När MHRF mötte Naturvårdsverket gav myndigheten en muntlig föredragning av de viktigaste punkterna i den vägledning som man höll på att omarbeta. MHRF fick ett positivt intryck av att man tagit viss hänsyn till de synpunkter som vi tidigare har framfört. Avsikten var att skicka ut den omarbetade vägledningen på remiss till länsstyrelserna.

Innan publiceringen av vägledningen skulle MHRF få underlaget för att kunna lämna synpunkter. Publicering av den nya vägledningen skedde dock utan att MHRF fick det utlovade underlaget. Vägledningen publicerades den 19 augusti. Texten var bättre än det remitterade förslaget från Länsstyrelsen i Skåne län men MHRF hade ändå synpunkter som vi tyvärr inte hade möjlighet att framföra. Kort därpå lämnade MHRF synpunkter på den till såväl Naturvårdsverket som Miljödepartementet. Vid ett möte med departementet i slutet av augusti framförde MHRF önskemål om dialog med Naturvårdsverket och dess generaldirektör.

 

Den 9 september hölls en interpellationsdebatt med kulturminister Amanda Lindh i Riksdagen. Länk till denna hittar du till höger.

Efter ännu en skriftlig framställan om ett möte till Naturvårdsverket genomfördes mötet den 1 oktober. Vid mötet meddelade Naturvårdsverket att man skyndsamt avsåg att revidera vägledningen från augusti och att man i sak hade beaktat MHRFs synpunkter. MHRF erhöll senare ett utkast och igen kunde vi konstatera att den blivit bättre men att vi fortsatt har synpunkter. Den 9 oktober meddelade Naturvårdsverket att man publicerat den reviderade vägledningen.


Den 8 oktober besvarade Naturvårdsverket, med stöd av den senaste utgåvan av vägledningen, Mark- och Miljööverdomstolens remiss avseende en dom i Mark- och miljödomstolen. Domen gick Länsstyrelsens Västra Götalands Län emot avseende deras förbud i augusti 2020 av import från Norge av en International brandbil från 1973.

Naturvårdsverket hänvisar till nya fakta i målet och tydliggör att det är syftet med importen och exporten som måste vara avgörande vid en tillsynsbedömning. De skriver avslutningsvis att ” när det gäller fordonet i förvarande mål har, efter det att tillsynsmyndigheten fattade sitt beslut om importförbud, framkommit uppgifter om fordonet och syftet med importen som enligt Naturvårdsverkets bedömning bör ses som tillräckliga för att styrka att det är fråga om ett historiskt fordon som inte ska betraktas som avfall. Naturvårdsverket ser därför inte skäl till ändring av mark och miljödomstolens avgörande.” Domen var till importörens fördel då domstolen i målet inte funnit att Länsstyrelsen haft fog för sitt förbud att föra in fordonet från Norge till Sverige.


Den 12 oktober hölls en interpellationsdebatt med miljöminister Per Bolund i Riksdagen i fråga om import och export av dessa fordon. Du kan ta del av den till höger.

Det hölls samma eftermiddag även en interpellationsdebatt om förbud mot bensin- och dieselfordon, du hittar den här.

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

 

 

Mer om bakgrunden om avfallshotet mot veteranfordon finns att läsa här.


Bilden: Denna Dodge 1959 stoppades vid import i Göteborgs hamn då Tullverket ställt frågan till länsstyrelsen om fordonet var att anse som avfall trots ett flertal handlingar som uppgav att det var ett fordon inklusive amerikansk title. Läs mer här.

Fem ställningstaganden har tagits fram av Myndighetsrådet i för MHRF viktiga fordonshistoriska frågor. De finns samlade här.
 

  

Kalendarium - Interna evenemang

Interpellationsdebatt i riksdagen den 9 september 2021

Skyddet av det rullande kulturarvet.
Foto: Skärmdump/Riksdagens webbtv

Interpellation 2020/21:870 av Jan Ericson (M).

Debatten har anföranden från följande:

 • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
 • Jan Ericson (M)
 • Marléne Lund Kopparklint (M)
 • Thomas Morell (SD)

Samtidigt med ovanstående debatterades Marléne Lund Kopparklints (M) interpellation "Vårt rullande Kulturarv.
 

Klicka här (eller på bilden) för att se debatten i riksdagens webb-tv.

Interpellationsdebatt i riksdagen den 12 oktober 2021

Tullverkets och Länsstyrelsen hantering av importerade veteranfordon

Interpellation 2020/21:873 av Jan Ericsson (M) från den 12 oktober 2021 tillsammans med Sten Bergheden (M), Lars Beckman (M), Marléne Lund Kopparklint (M), Kjell Jansson (M) och Thomas Morell (SD).

Samtidigt med ovanstående debatterades följande interpellationer med miljö- och klimatminister Per Bolund:

 • Lars Beckman (M)
  Bilimport och svenskt kulturarv
 • Thomas Morell (SD)
  Veteranbilar som blir klassade som miljöfarligt avfall
 • Lars Beckman (M)
  Hanteringen av importerade veteranfordon från USA


Klicka här för att se debatten i riksdagens webb-tv.

Har du drabbats...

av de otydliga tillsynsreglerna?

Medan Naturvårdsverket jobbar med att ta fram en ny vägledning drabbas under tiden såväl privatpersoner som företagare vid import och export av
entusiastfordon. Är du en av dem?


Förutom stoppad import ställs frågor till importörerna som inte är förenliga med ett gott myndighetsuppträdande. Exempel på frågor är föreningstillhörighet eller vad ett företag, vars hela verksamhet under tio år byggt på just import av fordon för registrering i Sverige, har för syfte med importen.

Länsstyrelsen begär också flera olika intyg för fordon som är uppenbara renoveringsobjekt. Ett sådant intyg avser fordonets eller fordonsdelens funktionalitet. Av intyget ska det framgå att fordonet testats enligt tillverkarens anvisningar, vem som testat, dennes kontaktuppgifter och vilket resultat testet fått. Intyget kan vara en kontrollbesiktning eller motsvarande av sakkunnig och oberoende part. Länsstyrelsen uppmanar till att svara efter bästa förmåga.

Naturvårdsverket menar att kostnaden för att reparera fordonet i Sverige inte får vara högre än bilens marknadsvärde och att till exempel avsaknad av ett batteri, en trasig vindruta eller glödlampa kan utgöra mindre reparationer.

Att fordonet är möjligt att laga ska importören leda i bevis genom särskilt intygande. Är det inte frågan om mindre reparationer kan fordonet anses vara avfall enligt Naturvårdsverket.

Enligt Miljöbalken 15 kap avses med avfall varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. MHRFs uppfattning är därför att det är själva syftet med importen och exporten som måste vara avgörande om det är avfall eller inte.


Har du nyligen drabbats av ovanstående? Kontakta gärna oss på MHRF som, tillsammans med bland andra ACCS och 13 andra samverkande organisationer, jobbar hårt med denna fråga.

Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?