Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Om kommande besiktningsregler i Sverige


Senaste nytt: Läs MHRFs remissvar här

Transportstyrelsen lämnade den 28 oktober 2015 sitt förslag till regeringen om hur besiktningspaketet ska implementeras i svensk lag.

MHRF är mycket nöjda med förslaget som nu föreligger, särskilt beaktat de ursprungliga tankarna från EU-kommissionen. Inför förhandlingar som följde i Bryssel sa Sverige tydligt ifrån i ett så kallat motiverat yttrande. Sveriges Riksdag angav att det förslag som då förelåg om införande av besiktning av mopeder och historiska fordon var alltför långt gående och inte förenligt med subsidiaritetsprincipen.


I Bryssel har sedan Näringsdepartementet och Transportstyrelsen genom Mats Hjälm och hans medarbetare på Fordonsenheten lobbat för att få igenom möjligheten att nationellt besluta om regelverken för bland annat historiska fordon och rallyfordon där man lyckats med stöd av kollegor från andra EU-länder.


På nationell nivå har nu Mats Hjälm och hans kollegor under det senaste året gjort en utredning om hur besiktningspaketet ska införlivas i svensk lag. Transportstyrelsen föreslår att de flesta författningsändringarna i svensk lagstiftning ska träda i kraft den 4 februari 2018. I praktiken kommer införandet ske successivt under perioden 2018-2022.


Några andra förslag:

  • Personbilar och lätta lastbilar ska besiktas första gången efter fyra år, därefter vartannat år.  
  • Slopat krav på kontrollbesiktning av släpvagnar som väger under 750 kilo.
  • Krav på besiktning av A-traktor. A-traktorer är oftast ombyggda äldre personbilar som inte gått igenom en normal kontrollbesiktning sedan den var en personbil. Det finns en risk att en A-traktor har försämrats när det gäller trafiksäkerhet och miljökrav under årens lopp och Transportstyrelsen föreslår därför att man ska besikta sin A-traktor vartannat år.
  • Krav på att 5 procent av de tunga fordonen ska kontrolleras varje år vid flygande inspektioner av polis och bilinspektörer. Transportstyrelsen föreslår också att man ska underlätta för poliser utan speciell fordonskompetens att förelägga om kontrollbesiktning i samband med annat arbete, till exempel vid nykterhetskontroller vid väg.


Bakgrund

EU-förslaget till nytt direktiv avseende kontrollbesiktning godkändes av Europarlamentet den 11 mars 2014 och av rådet den 24 mars. I högerspalten finns relevanta dokument för den som vill fördjupa sig i den slutliga texten.
 

Texten omfattar de skäl som motiverar direktivet, dessa är i sig inte rättsligt bindande och de rättsligt bindande artiklarna. Det som är av intresse för ägarna av historiska fordon är;

  • Skäl 13: Fordon av historiskt intresse anses bevara kulturarvet från den epok då de byggdes, och man utgår från att de knappt används på allmänna vägar. Därför bör det överlåtas åt medlemsstaterna att fastställa periodiciteten när det gäller trafiksäkerhetsprovning för sådana fordon. Det bör också överlåtas åt medlemsstaterna att reglera trafiksäkerhetsprovningen för andra typer av specialfordon.
  • Artikel 2.2 (första strecksatsen): ” Medlemsstater får undanta följande fordon som är registrerade på deras territorium från tillämpningen av detta direktiv: · Fordon som används under speciella förhållanden och fordon som aldrig eller praktiskt taget aldrig körs på allmän väg, till exempel fordon av historiskt intresse eller fordon för tävlingsbruk.
  • Artikel 3.7: "fordon av historiskt intresse: ett fordon som anses vara historiskt av den medlemsstat där fordonet är registrerat eller av en av dess utsedda organ för godkännande och som uppfyller samtliga följande villkor:

– Det tillverkades eller registrerades för första gången för minst 30 år sedan.

– Den specifika typen, i enlighet med definitioner i relevant unionsrätt eller nationell rätt, tillverkas inte längre.

– Det är historiskt bevarat och i originalskick och inga betydande förändringar har gjorts i huvudkomponenternas tekniska karakteristika

 

Kommissionens fortsatta arbete och uppföljning av besiktningspaketet

Kommissionen ska lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet och effekterna av detta direktiv senast den 30 april 2020

Kommissionen är också skyldig att lämna till Europaparlamentet och rådet senast den 19 april 2019 en rapport om effektiviteten i införande av lätta släpvagnar och två och trehjuliga fordon i tillämpningsområdet för detta direktiv.
 

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

MHRF och de historiska fordonen

MHRF har under åren haft kontakt med trafikutskottet, regeringskansliet, parlamentarikerna och kanslierna i Bryssel för att säkerställa proportionella krav på de historiska fordonen. MHRF har framförallt pekat på att våra fordon körs sällan, oftast under sommarhalvåret och därtill på den ljusa delen av dygnet samt att fordonen är väl underhållna. Därtill är de sällan involverade i trafikolyckor.  
 

EU-direktivet ger medlemsländerna möjlighet att undanta historiska fordon som är 30 år eller äldre samt fordon som sällan eller aldrig används i trafik. Transportstyrelsen föreslår att fordon som är 40 eller 50 år gamla eller äldre ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar.


MHRF kommer fortsatt ha kontakt med Transportstyrelsen och regeringskansliet tills det är klart hur hela besiktningspaketet ska implementeras.

 

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?