Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

EU-förslag kontrollbesiktning


Nedan kan du följa arbetet som pågått med att ta fram ett nytt direktiv för kontrollbesiktning. Det färdiga direktivet finns överst i länklistan till höger.


December 2013
Med lyckat resultat har MHRF, FIVA, Sveriges riksdag, regeringen och svenska EU-parlamentariker tillsammans med bland andra SMC och FEMA arbetat för att undanta historiska fordon, mopeder och motorcyklar från särskiljande definitioner och längre gående krav än nödvändigt för att möta dagens krav på en god trafiksäkerhetsmiljö.

Den text avseende fordon av historiskt intresse som rådet i slutet på december 2013 har enats om har också formellt bekräftats av EU:s transportutskott och har efter höstens förhandlingar nu följande lydelse:
”vehicle of historic interest’ means any vehicle which is considered as historical by the Member State of registration or one of its appointed authorising bodies and fulfils all the following conditions:

- It was manufactured or registered for the first time at least 30 years ago,
- Its specific type, as defined in national or EU law, is no longer in production;
- It is historically preserved and maintained in its original state and has not sustained substantial changes in the technical characteristics of its main components”


Texten är en väsentlig förbättring mot den som EU-kommissionen föreslog 2012. Det blir ett direktiv och inte en bindande förordning. Det innebär att det finns utrymme för nationell tillämpning. Mopeder kom inte alls att omfattas och för mc gäller att länderna själva får bestämma om man vill införa kontrollbesiktning av tunga mc. Kan man genom trafiksäkerhetsåtgärder visa på sänkta olyckstal kan länderna välja att inte införa kravet på besiktning av mc. 

Lätta mc och lätta släpvagnar utreds ytterligare innan eventuella krav ställs på besiktning. EU- kommissionen ska inom fem år ta fram en rapport som ska baseras på objektiva fakta innan beslut tas om dessa fordon ska omfattas av kontrollbesiktning.

Länk till pressmeddelande från ministerrådet finns att läsa här.


2 juli 2013
Resultatet av EU-parlamentets omröstning kan läsas här.


Maj 2013
På förmiddagen den 30 maj antog parlamentsledamöterna i EU:s Transportutskott genom omröstning sitt betänkande rörande kommissionens förslag till förordning avseende kontrollbesiktning. Ett steg i rätt riktning för de historiska fordonen där de värsta riskerna med det ursprungliga förslaget nu försvunnit. Det är dock fortfarande oklart på vilket sätt den föreslagna skillnaden mellan historiska fordon som är av intresse, och sådana som inte anses vara det, skulle bidra till en bättre miljö och trafiksäkerhet genom olika krav på kontrollbesiktning.

Utskottet anser att en förordning är att föredra framför ett direktiv. Utskottet har i skälen till förordningen rörande de historiska fordonen angett att; de ska vara av historiskt intresse, bevara arvet från epoken då det byggdes, hållas i ett historiskt korrekt skick och sällan användas som dagliga fordon. I artikel 3 punkt 7 i förordningen har de politiska grupperna enats om följande kompromiss för att ett historiskt fordon ska vara av intresse. 1) tillverkat eller registrerat för minst 30 år sedan, 2) modellen får inte längre vara i produktion med ett typgodkännande från EU och 3) det ska bevaras i ett korrekt skick utan större förändringar i de tekniska egenskaperna.

Motorhistoriska Riksförbundet, våra systerorganisationer och FIVA har så här långt fått gehör för våra synpunkter. Det är också troligt att det i slutändan blir ett direktiv. Våra svenska parlamentariker, t ex Anna Ibrisagic (M), Christofer Fjellner (M), Alf Svensson (KD) och Marita Ulvskog (S) och deras kanslier har aktivt stött oss dels genom att inför omröstningen i transportutskottet lämna förslag till ändringar av texten och dels genom sitt lobbyarbete i de egna politiska grupperna.

Nu går frågan vidare till hela parlamentet för omröstning den 2 juli. Därefter kommer rådet att ha överläggningar.


April 2013
I slutet av april månad kommer därför FIVA, MHRF och våra systerorganisationer i Europa att uppmana parlamentarikerna att i kommande debatter och beslut verka för en kombination av de invändningar som gavs i mars. Detta skulle i korthet innebära att på de historiska fordonen ska inte ställas större krav än de som gällde när fordonen tillverkades, att medlemsstaterna själva ska bestämma över frekvensen på kontrollbesiktning och att ett historiskt fordon är ett sådant som är tillverkat för minst 30 år sedan. Vi ber även parlamentarikerna att rösta för ett direktiv, vilket ger medlemsstaterna större möjligheter för nationell tillämpning. Tvärtemot den förordning som kommittén föreslagit och som är tvingande för medlemsstaterna.


Mars 2013
Parlamentsledamöterna har under mars månad haft tillfälle att göra invändningar mot det förslag som föreligger. Invändningar har kommit från ledamöter i TRAN-kommittén (transport och turism), ITRE-kommittén (industri, forskning och energi) och IMCO-kommittén (intern marknad och konsumentskydd). Dessa invändningar drar åt alla håll. Glädjande nog har frågan om de historiska fordonen lyfts fram av många parlamentariker i linje med MHRF och FIVA:s ambitioner. FIVA och MHRF har tagit fasta på invändningar som kommit från bland annat svenska, danska, polska och tyska parlamentariker. Läs invändningarna via länkarna i högerspalten.


Den 23 januari 2013
FIVA träffade ansvarig rapportör Werner Kuhn (DE) som deltog i mötet med EU-parlamentets fordonshistoriska grupp den 23 januari. Under mötet gavs möjlighet för FIVA att i detalj granska kommissionens förslag och möjliggjorde för Kuhn att förstå FIVA:s frågor och oro.

Vid möte 18-19 mars presenterade Kuhn för EU-parlamentets transportkommitté utkast till ny förordning och preciserade sin syn på hur de historiska fordonen ska definieras. I denna presentation menade Kuhn att definitionen av historiska fordon är för rigorös och föreslog en förändring av definitionen så att den blir mer flexibel.


Den 22 januari 2013
Fokus för arbetet flyttades nu till Europaparlamentet där transportutskottet, Transport Committee, som granskar förslaget. Transportutskottet höll en utfrågning om förslaget den 22 januari 2013. Arbetet att fortsatt bevaka kommande regler för historiska fordon bedrivs av såväl FIVA som MHRF och våra systerorganisationer inom EU. Under utfrågningen lyfte parlamentsledamöterna Phil Bennion (UK) och Jacqueline Foster (UK) frågan om konsekvenserna för miljontals entusiaster som äger historiska fordon. I panelen svarade Olivier Onidi (FR) från EU-kommissionen, att man är medveten om att många originaldelar till historiska fordon inte längre tillverkas. Intentionen är inte att tvinga ägarna att gräva upp delarna i trädgården. Kontentan är dock att alla delar måste vara godkända i enlighet med kommissionens förslag.

Detta förslag borde ha fallit på sin egen orimlighet, för hur ska ägaren kunna bevisa att en reservdel är godkänd eller var det vid tillverkningstillfället, när det inte funnits en gemensam standard inom EU förrän i slutet av 1900-talet?

Här kan du höra vad som sades i Bryssel.Ministerrådsmöte i Bryssel den 20 december 2012
Transport- och telekomfrågor stod på agendan vid årets sista ministerrådsmöte i Bryssel den 20 december. Rådet enades bland annat om en allmän inriktning om ett förslag som uppdaterar och harmoniserar reglerna för fordonsbesiktningar i EU. Rådet antog en allmän inriktning om förslaget till periodisk fordonsbesiktning som är en del av besiktningspaketet. Stor samstämmighet rådde kring ordförandeskapets förslag som även Sverige ställde sig bakom. Förslaget innebär att mopeder samt historiska fordon fortsatt är undantagna regelverket. Detta är en fråga som Sverige drivit aktivt.

Kommissionens föreslog att höja den lägsta frekvensen av kontroller för äldre bilar och lätta nyttofordon från vartannat år till varje år antogs inte av ministerrådet som håller fast vid nuvarande intervall .

Dessutom har den rättsliga formen av lagförslaget ändrats från en förordning som föreslagits av kommissionen till ett direktiv som lämnar mer utrymme för att ta hänsyn till medlemsstaterna.


Hösten 2012
Motorhistoriska Riksförbundet har i december uppvaktat svenska EU-parlamentariker med anledning av förslaget. Önskemålet är en enkel och transparent definition av historiska fordon. Det ska vara möjligt för Sverige och Transport­styrelsen att fortsatt kunna reglera trafiksäker­hetsprovningen av fordon över 30 år gamla på det sätt som lämpar sig bäst för svenska förhål­landen. De historiska fordonens beskaffenhet och utrustning svarar historiskt mot nationella krav och kräver därför nationella lösningar. Förslaget är dessutom inte proportionellt med nyttan då de historiska fordonens samlade vägtrafikarbete utgör promillen av totalen. De är därför sällan inblandade i olyckor.

Tillsammans med våra kollegor på Sveriges MotorCyklister, Svenska Fordonsbyggares Riksorganisation och Svenska Bilsportförbun­det liksom många av landets fordonsägare kan Motorhistoriska Riksförbundet konstatera att förhandlingarna inneburit att den ursprungliga texten dock väsentligt reviderats till det bättre. Våra svenska förhandlare i Bryssel har varit framgångsrika på många områden. Exempelvis har kravet på kontrollbesiktning av mopeder undanröjts. Medlemsstaterna ska också själva fastställa omfattningen för kontrollbesiktning av tävlingsfordon. Motorcyklar ska även fortsättningsvis genomgå kontrollbesiktning vartannat år.


Riksdagen
Sveriges riksdag var starkt kritisk till EU-kommissionens förslag och skickade i mitten av oktober ett skrift­ligt motiverat yttrande till ordförande för EU-parlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen. I yttrandet säger riksdagen klart att EU-kommissionens besiktningspaket inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Riksdagen såg inga skäl till tving­ande kontrollbesiktning av historiska for­don eller mopeder.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd konstaterade sedan i en intervju i Sveriges Radios Ekot i december att kommissionen "sansat sig" när det gäller mopederna.


Sommaren 2012
Frågan om en hållbar lösning för de historiska fordonen är ännu öppen då "fordon av historiskt intresse" i det nuvarande förslaget endast avser sådana som uppfyller samtliga villkor nedan:  • Fordonet tillverkades eller registrerades för första gången för minst 30 år sedan.
  • Den specifika fordonstypen är inte längre i produktion.
  • Fordonet är i sitt ursprungliga skick och har inte genomgått betydande förändringar i de tekniska egenskaperna för  de viktigaste komponenterna såsom motor, bromsar, styrning, fjädring eller kaross.


Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

Uppmärksamhet i media


Risk för tuffare besiktningsregler

Klassiker nr 3 (tidningen), 22/3

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?