Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Motorhistoriska Riksförbundets remissförfrågningar och svar

2018

Transportstyrelsen föreslår ändringar i Transportstyrelsen föreskrift (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och Vägverkets föreskrifter /VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar. 

Transportstyrelsen föreslår bland annat att:

 • Ett förtydligande att vare sig larmanordning lykta eller larmanordning ljud, var för sig eller gemensamt, inte får monteras på andra fordon än utryckningsfordon.
 • Att amatörbyggda fordon och ombyggda fordon av årsmodell 1954 eller senare som byggs för att designmässigt likna fordon av 1953 eller tidigare års modeller, inte omfattas av krav på stänkskydd (skärmar) i likhet med det som gäller generellt för fordon av 1953 eller tidigare års modell.
 • Ett förtydligande att ett ombyggt fordon fortfarande omfattas av de undantag som gäller för aktuell årsmodell, som det ombyggda fordonet var innan ombyggnationen och fortsatt är efter förändringen.

Synpunkter ska var Transportstyrelsen tillhanda senast den  31 januari 2019, diarienummer TSF 2018-120.

 

Ta del av MHRFs remissvar.

 

Övrigt underlag

Bil

Mc

Notifiering av föreskriftsändring om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar

 

Transportstyrelsen föreslår att Vägverkets föreskrift (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder ska upphävas och ersättas av två nya föreskrifter. 

Transportstyrelsen föreslår två nya föreskrifter, en om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa och en om godkännande av mopeder. 

Synpunkter ska var Transportstyrelsen tillhanda senas den 15 augusti 2018.

MHRF svarade Transportstyrelsen 2018-08-15: TSF 2017:87

MHRF föreslår bland annat:

 • En något högre max hastighet för moped klass II om 40 alternativt 36 km/h istället än Transportstyrelsen förslagets 33 km/h.
 • Kravet på att färdbromssystemet ska fungera på både fram- och bakhjul bör ändras då det inte har varit ett krav från början.
 • Att identifieringsmärkning i föreskriften ändras till fordonsidentifierings-märkning.

Ta del av MHRFs remissvar.
 

Övriga underlag


 

Transportstyrelsen förslag till föreskrifter om ändrade avgifter
Transportstyrelsen föreslår att vägtrafikregisteravgiften höjs från den
1 januari 2019 från 50 till 65 kronor med hänvisning till att kostnaderna
för vägtrafikregistret inte täcks av avgiften. MHRF konstaterar att det är en helomvändning i frågan då Transportstyrelsen så sent som den 1 januari 2016 sänkte avgiften mot bakgrund av att myndigheten under tidigare år ackumulerat ett betydande överskott. Sänkningen då från 60 till 50 kronor sades motsvara 84 000 000 per år och skulle balanseras över 5 år därtill omfördelades transportstyrelsens IT-kostnader så att en större andel kom att belasta vägtrafikregistret Nu, två och ½ år senare, anger Transportstyrelsen till följd av högre kostnader att överskottet minskat snabbare än beräknat, vilket innebär att vägtrafikregisteravgiften behöver höjas tidigare än planerat, det vill säga redan från och med 2019. Höjningen är på totalt 157 000 000 kronor och innebär att driften i praktiken sedan sänkningen varit 140 000 000 per år mot kalkylerade 84 000 000. Synpunkter ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 24 september 2018.

MHRF svarade Transportstyrelsen 2018-08-15: TSF 2017:79

MHRF ställde bland annat följande frågor

 • Kan Transporstyrelsen verka för avgiftsfrihet alternativ ett lågt belopp som omfattar en samlad avgift för 3 till 5 år för de historiska fordonen?
 • Kommer Transporstyrelsen med den högre avgiften att få utrymme till registervård avseende införda felaktigheter i VTR?

Ta del av MHRFs remissvar.
 

Övriga underlag

2015 löd myndighetens budskap så här: "Vägtrafikregisteravgiften är idag 60 kronor. Transportstyrelsen föreslår att avgiften sänks till 50 kronor. Transportstyrelsen har under ett antal år upparbetat betydande ekonomiska överskott inom vägtrafikregisteravgiften. Med den sänkta avgiften beräknas överskottet att balanseras under en 5-årsperiod."

Du kan läsa mer om Transportstyrelsens avgifter här:
transportstyrelsen.se/avgifter 

 

 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret ute på remiss

MHRF svarade Transportstyrelsen 2018-03-13: TSFS 2017:57

Notera  i vårt svar att:

 • säkerhetsdetaljerna på registreringsskyltar kan vara felaktiga  då Transportstyrelsen inte utför registervård i vägtrafikregistret trots att registret har många uppgifter som är fel.
 • Transportstyrelsen i 5 kap 6 § p7 inte bör ange på vilka orter Transportstyrelsen utför vissa tjänster då kontoret kan komma att avvecklas eller uppgiften flyttas till annan ort.

Ta del av MHRFs remissvar.

Bakgrund
Transportstyrelsen föreslår ändringsföreskrift till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret.


Förslaget i korthet innebär:

 1. Ansökan om registrering, förtydligande hur hanteringen för registrering av fordon i vägtrafikregistret sker.
 2. Undantag från kravet på registreringsbevis för anmälan om ägarbyte  förtydligas genom en bestämmelse där det anges vilka orter där fordonsägare kan lämna in en gemensam anmälan om ägarbyte.
 3. Registreringsskyltar det kommer inte längre framgå i föreskrifterna utan regleras i ett internt myndighetsbeslut.
 4. Reglerna för Transportstyrelsens tilldelning av registreringsskyltar till tävlingsfordon ändras så att andra tävlingsfordon än motorcykel i första hand ska kunna tilldelas de mindre registreringsskyltarna (300 mm x 100 mm och 170 mm x 150 mm).
 5. Elektronisk överföring av anmälningar om fordon förtydligas och enklare för den som ansöker om direktanmälan för handel med fordon till vägtrafikregistret.
 6. Ansökan om saluvagnslicens blir tydligare och enklare för den som ansöker om saluvagnslicens.
   

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 oktober 2018. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 13 mars 2018.

Övriga underlagTransportstyrelsen föreslår ändrade föreskrifter gällande kontroll-besiktning, flygande inspektion och utbildning och kompetens för besiktningstekniker, samt polisman och bilinspektör

MHRF svarade Transportstyrelsen 2018-03-15: TSF 2017-177 

MHRF föreslår bland annat att:

 • fordon med gasverk ska vara undantagna all annan kontroll än den som avser gasverket, bil 50 år och mc 40 år eller äldre.
 • fordon med äldre insprutningssystem, Lucas och Kugelfisher ska kunna godkännas med högre CO2 värden än 4,5 enligt dagens och äldre föreskrifter.
 • hänvisningen till yrkestrafiklagen ska ändras till yrkesmässig trafik.
 • hänvisningen till att äldre föreskrifter kan äga giltighet inte ska begränsas till fordon av 1960 års modell eller äldre. 
   
 • Remisssvar
 • Följebrev

Bakgrund
Myndigheten föreslår ändringar i dess föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare.

Förslagen i korthet:

 • ”annan kontroll genom polisman” föreslås tas bort helt från föreskriften för flygande inspektion.
 • Regelverket för att godkänna A-traktorer och EPA-traktorer. och tolkningen av hur regelverket ska tillämpas har svängt under åren och de nu föreslagna kontrollprogrammen ska ta hänsyn till detta.
 • Undantagen från kontrollbesiktning har justerats och förtydligats.

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 mars 2018. Nedan remissmissiv, konsekvensutredning samt de fyra föreskrifter som berörs av förslag till ändring.

Transportstyrelsen ändringsföreskrifter gällande från den 20 maj 2018 beslutades den 4 maj 2018 och kom från tryck den 9 maj 2018. Dessa var:

Avseende kontrollbesiktning
Ändringsföreskrift TSFS 2018:46
Konsoliderad TSFS 2017:54

Avseende flygande inspektion
Ändringsföreskrift TSFS 2018:47
Konsoliderad TSFS 2017:55

Avseende utbildning och kompetens för besiktningstekniker, samt polisman och bilinspektör
Ändringsföreskrift TSFS 2018:45
Konsoliderad TSFS 2017:53


 

Remittering av förordningsändringar med anledning av vägtrafikdatalagen m.m.

Regeringskansliets promemoria innehåller förslag om tre nya förordningar:

1. vägtrafikdataförordningen (2018:000),

2. förordningen (2018:000) om fordons registrering och brukande, och

3. förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 13 augusti 2018.

MHRF svarade Transportstyrelsen 2018-08-13: N2018/006856/MRT

MHRF föreslår bland annat:

 • att övergångsbestämmelserna i avgasreningsförordningen (2011:345) kompletteras.
 • att det i förordningen framgår att en ansökan om ursprungskontroll ska avse fordonets historia med avseende på tidigare registrering och åtkomst och därmed inte fordonet fordonets tekniska ursprung.
 • att ett fordon som var 30 år och äldre åter kunde registreras oavsett skäl till avregistreringen.
 • att begreppet chassinummer i ersätts med fordonsidentifieringsnummer

Övriga underlag

 

 

Lagrådsremiss kring Vägtrafikdatalagen ute

MHRF svarade Näringsdepartementet 2018-04-16: N2018/00458/MRT

MHRF föreslår bland annat att:

 • Konstaterar att reglering avseende fotografisk bild av fordon och dess registreringsnummer och/eller fordonsidentifieringsnummer vid ursprungskontrollen inte tas upp i lagrådsremissen, samtidigt som MHRF anför att det är besiktningsorganens uppgift och inte Transportstyrelsen att granska fordonet. Transportstyrelens roll är att granska dokumenten.
 • Det görs möjligt att lagligt provköra samlarfordon som är uppbyggt av delar från samma eller olika exemplar, Transportstyrelsen föreskrift 2010:89, inför en registreringsbesiktning.
 • Ett avställt fordon ska kunna inställas till besiktning till annan besiktningsstation än den som ligger närmast

Bakgrund 
Regeringen föreslår att lagen (2001:558) om vägtrafikregister upphävs och ersätts av två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och brukande. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar. Förslagen innebär dels en modernisering av den nuvarande registerlagstiftningen, dels en anpassning av bestämmelserna till EUs nya dataskyddsförordning. Vägtrafikdatalagen föreslås innehålla bestämmelser om vilka uppgifter som ska registreras, ändamål för behandling av personuppgifter, behandling av känsliga personuppgifter och behörighets- och säkerhetsåtgärder. Vidare föreslås bestämmelser om hur sökning får ske och bestämmelser om direktåtkomst till personuppgifter. I fråga om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare föreslås en begränsning av den registrerades rätt enligt dataskyddsförordningen. De bestämmelser i lagen om vägtrafikregister som rör fordons registrering och brukande föreslås skiljas från bestämmelserna om personuppgiftsbehandling och regleras i en egen lag. De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Remissvaren ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 16 april 2018. Här underlagen till remissen:


 

 

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?