Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.
MHRF-försäkringen
För gårdagens fordon på morgondagens vägar
Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.

Drivmedelsfrågan löst?

[2022-05-13 10:10] MHRFs konstateranden gällande drivmedel. Och rekommendationer. Motorhistoriska Riksförbundet konstaterar, utifrån undersökningar hos tongivande aktörer, att flytande drivmedel kommer att finnas tillgängligt på öppna marknaden i Sverige under lång tid framöver. Sannolikt långt efter år 2045. Den utstakade vägen bort från fossila drivmedel innebär att den kemiska sammansättningen i dessa kommer att förändras över tid i likhet med de senaste 150 årens utveckling parallellt med motorerna och samhällets krav. Däremot kommer knappast något helt nytt flytande drivmedel att finnas framtaget inom tidsrymden. Det innebär i de flesta fall att våra äldre motorer efter drivmedelsomställningen fortsatt kommer att fungera med inga eller med endast mindre justeringar. MHRF rekommenderar att tanka det som vid var tidpunkt är det mest gynnsamma drivmedlet för just ditt äldre fordon. Just nu är bensinkvaliteten 98 oktan och HVO100 på dieselsidan att föredra. Som det ser ut just i dag bör du undvika alkylatdrivmedel eftersom dessa kan ha en uttorkande effekt på äldre packningsmaterial och därmed ge risk för läckage. Ett annat konstaterande är att drivmedelsbolagen i dagsläget inte har någon skyldighet att över tid garantera att alla drivmedelskvaliteter finns tillgängliga överallt i landet. De tillhandahåller helt enkelt bara de drivmedel som är kommersiellt lönsamt att distribuera till oss konsumenter. Våra historiska vägfordons andel av drivmedelsförbrukningen i landet är endast några få promille av totalen vilket i sin tur innebär att tillgängligheten på vissa drivmedel kan variera i olika landsdelar. Myndighetsrådet MHRF

MHRFs arbete gav resultat: Norska exporten var inte avfall

[2022-05-02 13:20] I flera år har MHRF arbetat med ärenden avseende import och export av fordon som vid gränsen klassats som avfall. Nu har dom fallit i ett av de viktigaste, med stor betydelse för rörelsen, och där MHRFs linje bekräftas: det är ägarens avsikt med fordonet, inte skicket, som ska vara avgörande. Tullstationen vid Svinesund stoppade för två år sedan importen av en före detta svensk brandbil, en International Harvester 1210 Travelall 4x4 från 1971. Skälet var att man fått nya direktiv om att en fackman måste gå igenom ett sådant obesiktigat importfordon. Tullverket bad därför länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för avfallstransporter, om ett besked. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns ansåg omgående att fordonet skulle klassas som avfall och förbjöd med omedelbar verkan fordonet från att föras in i Sverige. Motorhistoriska Riksförbundet agerade då förbundet, liksom ägaren till fordonet, ansåg att länsstyrelsens agerande var helt felaktigt. Importören tvingades senare dra fallet i svensk domstol där Tingsrätten senare gav honom rätt. Bilen var enligt domen, exakt som MHRF och ägaren hävdade, ett fordon och det kan i sin tur inte ensidigt omklassas att utgöra ”import av avfall” mot ägarens egen vilja. Länsstyrelsen överklagade dock den frikännande domen till Svea hovrätt för att få ett styrande rättsfall i frågan. Under mellantiden uppvaktade MHRF löpande Naturvårdsverket och bad om ett klargörande i fråga om import och export av fordon. Hösten 2021 gav det resultat i form av en mer entydig vägledning från verkets sida. Hovrätten har den 26 april bekräftat det tidigare utslaget i Tingsrätten och undanröjer därmed länsstyrelsens samtliga ställningstaganden i frågan. Att fordonet inte var att betrakta som avfall fick också medhåll i samtliga remissvar som Hovrätten begärde från MHRF, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Transportstyrelsen. I tingsrättsdomen klargörs att de åtgärder som vidtas av länsstyrelsen måste vara proportionella mot syftet och att det är definitionen i Miljöbalken av vad som är avfall som är avgörande. Där (15 kap §1) anges att: ”Med avfall avses i denna balk varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” – Domen är ett mycket glädjande besked för alla inom den fordonshistoriska rörelsen och av mycket stor principiell betydelse gentemot tillsynsmyndigheterna och deras agerande vid import och export av historiska fordon och fordon av intresse för samlare, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt. Domen går också helt i linje med vad MHRF har anfört sedan år 2011 – det är ägarens avsikt med fordonet som är avgörande. Inte skicket. Tyvärr krävde myndigheternas agerande att ett flertal personer under fem års tid fått leva i ovisshet med rättsliga prövningar och kostnader för att fastställa det självklara. Att MHRF agerade och tog striden i frågan var viktigt, trots att det krävde en stor insats i form av arbete och tid. Det var av denna anledning som MHRF som organisation bildades för mer än femtio år sedan, och MHRF utgör fortsatt en viktig funktion för rörelsens fortlevnad. Myndighetsrådet MHRF Anm: Samma tingsrätt kom också till samma slutsats som i ovanstående mål hösten 2021 rörande importen av flera fordon från USA. Läs mer om det här: mhrf.se/kulturarv_avfall    

Förmånliga nyheter från MHRF-försäkringen!

[2022-05-01 10:57] MHRF-försäkringen bjuder på ett flertal nyheter i årets villkor, allt från smidigare årsgränser till sänkta premier. Även om mc-ägarna får de gladaste överraskningarna är försäkringen fortsatt lika förmånlig för alla ägare av historiska fordon, något den varit sedan starten 1975. MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och största – försäkring för historiska fordon, drivs av Motorhistoriska Riksförbundet i samarbete med Folksam och erbjuder ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen. Det finstilta? Fria mil och bara nöjeskörning. Bland årets nyheter, som gäller från och med 1 maj, återfinns sänkta premier och smidigare årsgränser enligt följande: Personbil 1950–1979: 700 kr/år Personbil 1980–1992: 800 kr/år Personbil blivande klassiker 1993–2002:1 100 kr/år Mc 1950–1979: 400 kr/år Mc 1980–1992: 650 kr/år Mc blivande klassiker 1993–2002: 800 kr/år. Läs mer om årets nyheter här! MHRF-försäkringen är inte vinstdrivande, utan ägs av Motorhistoriska Riksförbundets klubbar. Faktum är att de första försäkringarna för samlarobjekt skapades redan 1962 av Automobilhistoriska Klubben och Svenska T-Ford Klubben. Dessa tillsammans med elva klubbar bildade 1969 MHRF för att samlat agera i myndighetsfrågor. Fem år senare skapades möjligheten för alla MHRF-anslutna klubbars medlemmar att ansöka om MHRF-försäkringen där Folksam står för dedikerade handläggare för både administration respektive skador. Unikt i Sverige även i dag. Unikt är också att MHRF-försäkringens premier enbart används för den egna försäkringen varför de olika försäkringsformerna måste stå för sina skadekostnader. Skaderesultatet påverkar därför direkt premierna. Inga pengar går med andra ord åt till att betala andra försäkringstagares skador, men inga bidrag kommer heller från vanliga bil- och mc-försäkringar. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader betalas av våra egna försäkringstagare. Det är genom få skador och låga skadekostnader som MHRF-försäkringens premier kan hållas nere. Slutligen, utöver den egna plånboken gynnas din klubb av MHRF-försäkringen. Likaså den fordonshistoriska rörelsen tack vare MHRFs arbete som – sedan över 50 år – sammanfattas: För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Karl Ask försäkringshandläggare MHRF Francisco Vall försäkringshandläggare MHRF Försäkringsbroschyrens omslagsbild, från Jan A Runes Stockholmsbilder (Instagram), visar Blasieholmen i Stockholm 1976. Bilen är en Bentley Park Ward från 1935. I dag är även vardagsbilarna i bakgrunden motorhistoria varför – även de – kan vara MHRF-försäkrade.  

Leta påskägg på Elmia? Snarare egenkontrollpunkter!

[2022-04-22 08:40] 84 654 fordonsentusiaster valde i år att fira påsk i Elmias mässhallar i Jönköping. Anledningen var förstås Bilsport Performance & Custom Motor Show som arrangeras av Nordens största motorförlag, Albinsson & Sjöberg. Det som lockade var fem stora hallar fyllda med över 500 bilar, motorcyklar, lastbilar och andra spännande fordon. – Det fanns påskgodis för varje smak, sammanfattar MHRFs generalsekreterare Jan Tägt. Så även i vår monter i hall C, Nostalgiahallen. Efter två år av inställda evenemang på grund av pandemirestriktioner kunde äntligen Bilsport Performance & Custom Motor Show, Skandinaviens största bil- och mc-mässa för entusiastfordon, bjuda in till stor show igen. Skulle besökarna återvända? Oron visade sig vara helt obefogad. I Nostalgiahallen, hall C, där Motorhistoriska Riksförbundet är medarrangör och Albinsson & Sjöberg (Fabas) mässarragör, var det ovanligt välbesökt, något som inte minst märktes i MHRFs monter. Årets huvudtema var egenkontrollen vilket lyftes med hjälp av en tävling som gick ut på att hitta 15 numrerade kontrollpunkter fördelade på *en Saab 96 från 1961 och en Ducati 750 Supersport från 1993 som stod på var sin lyft. De gula lapparna var alltså inte påskpynt. För att vinna MHRFs jubileumsbok, Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet, gällde det att pricka in alla nummer rätt i tävlingsformuläret som utgår från egenkontrollens checklista. Och det gjorde många! Minst 300 böcker delades ut. Nämnas kan att många samarbetade i grupp, inte minst barnfamiljer som tog hjälp av varandra där de yngsta  inte sällan var snabba på att hitta lapparna och mamma och pappa stod för att skriva rätt siffra i rätt ruta. – Besiktningsfriheten för de historiska fordonen är ett resultat av bland annat MHRFs arbete, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt. Men det innebär också ett ansvar för ägaren att hålla koll på sitt fordon så att det hela tiden uppfyller kraven. För att underlätta för ägare av historiska fordon att hålla koll på sina fordon har MHRF därför tagit fram en egenkontrollguide som också delades ut på Elmia. Ägarguiden – och checklistan – finns även att ladda ned på mhrf.se/agarguide. Ett alternativ är att använda sig av besiktningsföretagens tester för att få vetskap om ett fordons behov av reparationer och underhåll. – Tänk på att flygande inspektion fortfarande kan ske ute på vägarna, även om ditt fordon är besiktningsbefriat, påminner Jan Tägt. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF *MHRF vill tacka Sibylla Gustafsson för lån av bil, Ulf Starby för lån av motorcykel och Verktygsboden för lån av lyftar. Tack även till Andreas Bondefalk för lån av muskler när vi blev en man kort på torsdagen.    

Glad påsk med MHRF på Elmia!

[2022-04-12 13:49] Varje påskhelg går Skandinaviens största bil- och mc-mässa för entusiastfordon av stapeln: Bilsport Performance & Custom Motor Show i Jönköping. Eller kort sagt: Påskmässan på Elmia! Och MHRF firar traditionsenligt på plats. Arrangemanget startade som en ren Custom Show 1980 i Jönköping och har genom åren vuxit till ett evenemang med nästan 84 000 besökare (2018) under fyra dagar. Bilsport Performance & Custom Motor Show arrangeras av Förlags AB Albinsson & Sjöberg i samarbete med Elmia och är ett av de största årligen återkommande publikevenemangen i Sverige. Med avbrott för pandemin vill säga. I Nostalgiahallen, hall C, finns traditionsenligt Motorhistoriska Riksförbundet och flera av våra medlemsklubbar med som viktiga aktörer. Årets huvudtema i MHRF-montern är egenkontroll för historiska fordon med en ägarguide med samma namn för att man själv kunna gå igenom sitt fordon. – Besiktningsfriheten för de historiska fordonen är ett resultat av bland annat MHRFs arbete, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt. Men det innebär också ett ansvar för ägaren att hålla koll på sitt fordon så att det hela tiden uppfyller kraven. Hur en sådan kontroll kan gå till kommer att visas i montern. Detta med hjälp av en Saab 96 från 1961 och Ducati från 1993, båda på var sin lyft och med flertalet kontrollpunkter utmärkta. Och ett tävlingsformulär. – Lyckas man numrera alla kontrollpunkterna rätt är priset vår fina jubileumsbok Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet, hälsar Jan Tägt och tillägger att alla får ägarguiden. Så långt lagret räcker! Ägarguiden Egenkontroll för historiska fordon samt checklistan finns även att ladda ned här. Läs mer om mässan, öppettider och annat på custommotorshow.se. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF  

MHRF möter riksdagspolitiker

[2022-04-07 14:21] Efter två års pandemi kunde MHRF i mars åter möta riksdagspolitikerna. Värdar för Riksdagens fordonshistoriska nätverks möte, som hölls den 30 mars, var undertecknad och Motorhistoriska Riksförbundets generalsekreterare Jan Tägt tillsammans med Isak From (S) och Anders Åkesson (C). Vid mötet deltog även Jan Ericson, Sofia Westergren, Maria Stockhaus och Sten Bergheden (M) samt Elin Gustafsson, Erik Ezelius och Maria Lönn, politisk sekreterare (S). Anmälda var även Angelika Bengtsson och Thomas Morell (SD) som fick förhinder.      Det var första gången på två år som nätverket träffades och det var en mängd aktuella frågor som berördes. Intresset för bevarandet av det rullande kulturarvet var stort bland deltagarna. Bland annat diskuterades den uppmärksammade importen av historiska fordon från USA som stoppades av Länsstyrelsen i Västra Götaland, under åberopande av att fordonen var avfall. Det slutade med att Mark-och miljödomstolen dömde till importörernas fördel och upphävde länsstyrelsens beslut. Regelverket om import av renoveringsbara historiska fordon från utlandet lyftes, förutom i massmedia, även i flera interpellationsdebatter i riksdagen varvid flera av riksdagsledamöterna i nätverket yttrade sig. Ett liknande ärende, som rör en importerad brandbil från Norge, är föremål för prövning i Svea hovrätt, Mark-och miljööverdomstolen. Riksdagsledamöterna var särskilt intresserade av detta ärende som kan få en stor betydelse för hur regelverket om import ska tolkas framöver. Dom väntas under april. En viktig fråga som MHRF lyfte fram särskilt var Riksantikvarieämbetets rapport från 2018 som föreslår en särskild hänsynsregel i kulturmiljölagen där myndigheter, när de fattar beslut som berör det rörliga kulturarvet, ska ta hänsyn till vikten av att de kulturhistoriska värdena beaktas. Rapporten berör samtliga transportslag. MHRF har inom ramen för Transporthistoriskt nätverk framställt önskemål om att rapporten ska skickas ut på remiss efter som den på ett tydligt sätt lyfter fram viktiga frågor som rör bevarande av det rörliga kulturarvet i stort. Önskemålet har ännu ej hörsammats. Diskussionen i nätverket var stundtals livlig och klart är att intresset för det rullande kulturarvet lever i högsta grad. Mötet avslutades med att MHRF bjöd in till ett nytt möte i sommar där nätverket ges tillfälle att bekanta sig med historiska fordon. Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

Ellinor – ny försäkringshandläggare på MHRF

[2022-04-04 15:06] MHRF har anställt en ny handläggare till MHRF-försäkringen: Ellinor Thorslund. Ellinor Thorslund, 37, äger en Volvo Amazon från 1969 som hon renoverat själv. Hon är utbildad fordonslackerare och har arbetat i produktion, men också med bland annat med skadebesiktning, verkstadsplanering och kundrelationshantering. De senaste åren har hon varit ambulerande skaderådgivare för Bilia Mercedes Stockholm. Ellinor började på Motorhistoriska Riksförbundet den 28 mars. Vi hälsar henne varmt välkommen och hoppas att hon ska trivas! Ellinors egna presentation kan du läsa här. Malin Erlfeldt kanslichef MHRF

Träffa MHRF i Västerås på lördag!

[2022-03-23 09:01] MHRF ska till Classic Motor Marknad den 26 mars. Så även du? På lördag den 26 mars, efter två år med pandemi, är det äntligen dags för Classic Motor Marknad i ABB Arena i Västerås! Motorhistoriska Riksförbundet hittas som vanligt hos Aros Motorveteraners trevliga gäng, närmare bestämt i monter 77 intill deras utställning av fem fräna fordon från Frankrike. I närheten finns tidningen Classic Motors egen monter där du bland annat kan träffa chefredaktören Anders Nordner och skribenten Jim Lundberg. Jim har dessutom med sig sina senaste tre mopedrenoveringar som du kunnat följa i tidningen. I montern finns även Sveriges finaste(?) Volvo Amazon 123 GT och ägaren Staffan Kraft, en välkänd profil inte minst i Amazonkretsar. Han var med och grundade Amazonklubben 1980 och har ett flertal renoveringar bakom sig. MHRF kommer att dela ut följande på lördag (utöver våra populära doftbilar!): MHRFs informationsblad Egenkontrollguiden MHRF-försäkringens nya infobroschyr Dessutom kan du köpa MHRFs jubileumsbok från 2019, Vägval under 50 år, för 150 kronor. På plats hittar du MHRFs generalsekreterare Jan Tägt och undertecknad. Avfart från E18: Rocklundamotet (avfart 132).Mer information om marknaden och hur du hittar dit finns att tillgå via Classic Motors hemsida. Vi ses! Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Här träffar du MHRF

Senaste PåVäg

MHRFs nyhetsblad (för tryckvänliga PDFer i A5- och A4-format klicka här):

Motorhistoria i media

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?