Motorhistoriska Riksförbundets remissförfrågningar och svar

2018

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret ute på remiss

Transportstyrelsen föreslår ändringsföreskrift till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret.

Förslaget i korthet innebär:

 1. Ansökan om registrering, förtydligande hur hanteringen för registrering av fordon i vägtrafikregistret sker.
 2. Undantag från kravet på registreringsbevis för anmälan om ägarbyte  förtydligas genom en bestämmelse där det anges vilka orter där fordonsägare kan lämna in en gemensam anmälan om ägarbyte.
 3. Registreringsskyltar det kommer inte längre framgå i föreskrifterna utan regleras i ett internt myndighetsbeslut.
 4. Reglerna för Transportstyrelsens tilldelning av registreringsskyltar till tävlingsfordon ändras så att andra tävlingsfordon än motorcykel i första hand ska kunna tilldelas de mindre registreringsskyltarna (300 mm x 100 mm och 170 mm x 150 mm).
 5. Elektronisk överföring av anmälningar om fordon förtydligas och enklare för den som ansöker om direktanmälan för handel med fordon till vägtrafikregistret.
 6. Ansökan om saluvagnslicens blir tydligare och enklare för den som ansöker om saluvagnslicens.
   

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 oktober 2018. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 13 mars 2018.

Nedan remissmissiv, konsekvensutredning och förslag till föreskriftsförändring.


Transportstyrelsen föreslår ändrade föreskrifter för bland annat besiktningstekniker, polismän och bilinspektörer

Myndigheten föreslår ändringar i dess föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare.

Förslagen i korthet:

 • ”annan kontroll genom polisman” föreslås tas bort helt från föreskriften för flygande inspektion.
 • Regelverket för att godkänna A-traktorer och EPA-traktorer. och tolkningen av hur regelverket ska tillämpas har svängt under åren och de nu föreslagna kontrollprogrammen ska ta hänsyn till detta.
 • Undantagen från kontrollbesiktning har justerats och förtydligats.

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 mars 2018. Nedan remissmissiv, konsekvensutredning samt de fyra föreskrifter som berörs av förslag till ändring.

 

Lagrådsremiss kring Vägtrafikdatalagen ute

Regeringen föreslår att lagen (2001:558) om vägtrafikregister upphävs och ersätts av två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och brukande. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar. Förslagen innebär dels en modernisering av den nuvarande registerlagstiftningen, dels en anpassning av bestämmelserna till EUs nya dataskyddsförordning. Vägtrafikdatalagen föreslås innehålla bestämmelser om vilka uppgifter som ska registreras, ändamål för behandling av personuppgifter, behandling av känsliga personuppgifter och behörighets- och säkerhetsåtgärder. Vidare föreslås bestämmelser om hur sökning får ske och bestämmelser om direktåtkomst till personuppgifter. I fråga om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare föreslås en begränsning av den registrerades rätt enligt dataskyddsförordningen. De bestämmelser i lagen om vägtrafikregister som rör fordons registrering och brukande föreslås skiljas från bestämmelserna om personuppgiftsbehandling och regleras i en egen lag. De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Remissvaren ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 16 april 2018. Här underlagen till remissen:

 

 

Obs! Fler aktuella remisser hittas under Remisser och svar 2017.

 
På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?